Problems in Thailand


ปัญหาในเมืองไทย Problems in Thailand

วัตถุประสงค์ของบลอกนี้
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันสร้างสรรค์และพัฒนาให้ประเทศไทยน่าอยู่มากขึ้น โดยจะ

1. หยิบยกประเด็นปัญหาที่ใกล้ตัวในสังคม
2. ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของปัญหา
3. เสนอวิธีแก้ไข
[4. ผู้อ่านนำไปปฏิบัติ ถ้าเห็นด้วย]

และจะนำเสนอสิ่งที่น่ายินดีในสังคมไทยควบคู่กันไป เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้คนไทยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยยิ่งๆขึ้นไป

ตัวอย่าง

โดย Burlight

tags: ,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.