Tag: everyday

  • Diagram of everyday things

    INDEXED บางอันก็ตลก ๆ ดี via anpanpon tags: diagram, funny, graph, chart

  • Problems in Thailand

    ปัญหาในเมืองไทย Problems in Thailand วัตถุประสงค์ของบลอกนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันสร้างสรรค์และพัฒนาให้ประเทศไทยน่าอยู่มากขึ้น โดยจะ 1. หยิบยกประเด็นปัญหาที่ใกล้ตัวในสังคม 2. ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของปัญหา 3. เสนอวิธีแก้ไข [4. ผู้อ่านนำไปปฏิบัติ ถ้าเห็นด้วย] และจะนำเสนอสิ่งที่น่ายินดีในสังคมไทยควบคู่กันไป เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้คนไทยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยยิ่งๆขึ้นไป ตัวอย่าง โดย Burlight tags: Thailand, problems