2 thoughts on “Cannon”

  1. มันจะยิงตอนบ่ายโมงตรง ทุกๆ วัน ยกเว้นวันอาทิตย์น่ะแล้วบ้านก็อยู่ตรงทางขึ้นปราสาทเลย ได้ยินแน่ๆ

Leave a Reply