For Israel: “There is no partner for peace, there’s no one to talk to.” สันติภาพไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับอิสราเอล


Shir Hever นักวิจัยเศรษฐศาสตร์ที่ Alternative Information Center ให้ความเห็นว่า อิสราเอลมีความต้องการที่จะคงความขัดแย้งในภูมิภาคเอาไว้ และใช้โอกาสดังกล่าวแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีการทหาร โดยระบุว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดของอิสราเอล และบริษัทผลิตอาวุธเหล่านี้ก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในการเมืองและการตัดสินใจในนโยบายระหว่างประเทศของอิสราเอล

“ใช่ นี่เป็นคือแนวคิดที่เรียกว่าป้อมปราการอิสราเอล การโจมตีเมื่อเร็วๆ นี้ที่กาซาเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าคุณมีป้อมปราการอิสราเอลได้อย่างไร นั่นหมายความว่ามีประเทศที่ไม่สนใจในการแก้ปัญหาทางการทูตและทางการเมืองใดๆ เลย ไม่พยายามที่จะหาทางออกสำหรับการยึดครอง สำหรับการสิ้นสุดการยึดครอง สำหรับการไปสู่สันติภาพกับเพื่อนบ้าน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในวาระความสนใจของรัฐบาลอิสราเอลมาหลายปีแล้ว และนี่คือแรงจูงใจหลักที่รัฐบาลอิสราเอลได้ย้ำแล้วย้ำอีกในทุกครั้ง ว่ามันไม่มีหุ้นส่วนเพื่อการไปสู่สันติภาพ มันไม่มีใครที่ต้องคุยด้วย เพราะพวกเขาต้องการย้ำว่ามันไม่มีทางเลือกอื่น แทนที่จะคุยกับเพื่อนบ้านของคุณ แทนที่จะยอมรับในสิทธิของพวกเขาและก้าวไปสู่สันติภาพ คุณก็แค่รักษาความเป็นต่อทางการทหารเอาไว้ ซึ่งนั่นจะให้ความมั่นคงกับคุณในทุกสถานการณ์ แม้แต่ในสถานการณ์แห่งความขัดแย้ง”

Yeah. This is the concept of fortress Israel. And the recent attack on Gaza was an example how you have a fortress Israel, which means a country that makes absolutely no attempt to resolve its diplomatic and political problems, makes no attempt to try to find a solution to the occupation, to end the occupation, to achieve peace with its neighbors. That has been off the agenda of the Israeli government for years, and this is the main motive that the Israeli government has been repeating time after time, there is no partner for peace, there’s no one to talk to, because they want to stress that there is another alternative. Instead of talking with your neighbors, instead of recognizing their rights and achieving peace, you could simply maintain a sort of military superiority that will always give you security in all situations, even during a situation of conflict.”

ความขัดแย้งครั้งล่าสุดที่ฉนวนกาซาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นการแสดงความสามารถของเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศ “Iron Dome” ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Rafael Advanced Defense Systems และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนา

The Real News: The Privatization of Israeli War


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.