Tag: Israel

  • For Israel: “There is no partner for peace, there’s no one to talk to.” สันติภาพไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับอิสราเอล

    Shir Hever นักวิจัยเศรษฐศาสตร์ที่ Alternative Information Center ให้ความเห็นว่า อิสราเอลมีความต้องการที่จะคงความขัดแย้งในภูมิภาคเอาไว้ และใช้โอกาสดังกล่าวแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีการทหาร โดยระบุว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดของอิสราเอล และบริษัทผลิตอาวุธเหล่านี้ก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในการเมืองและการตัดสินใจในนโยบายระหว่างประเทศของอิสราเอล