การออกแบบระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบหาความจริงกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนขนาดใหญ่


Making the Case: Investigating Large Scale Human Rights Violations Using Information Systems and Data Analysis — edited by Patrick Ball, Herbert F. Spirer, and Louise Spirer

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็น การเก็บหลักฐาน การทำมาตรฐานข้อมูลและรายการคำศัพท์เพื่อการจัดหมวดหมู่ การออกแบบหน้าจอเพื่อป้อนข้อมูล การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและภาพแทนข้อมูลในฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง การนำเสนอข้อมูลด้วยตารางและผังภาพเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูล การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เพื่อลดรูปข้อมูลเชิงบรรยายไปเป็นรหัส

โดยยกตัวอย่างข้อมูลจริงจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซัลวาดอร์, คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความจริงและความยุติธรรม เฮติ, คณะกรรมการความจริงและการปรองดอง แอฟริกาใต้, ภารกิจสหประชาชาติเพื่อการทวนสอบสิทธิมนุษยชนในกัวเตมาลา, โครงการฟื้นคืนความทรงจำประวัติศาสตร์ สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งอาร์คบิชอปแห่งกัวเตมาลา, ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการสืบสวนสิทธิมนุษยชน, คณะกรรมการเพื่อความกระจ่างทางประวัติศาสตร์ กัวเตมาลา

จัดพิมพ์โดย American Association for the Advancement of Science (AAAS) Science and Human Rights Program มีให้อ่านได้ทั้ง HTML และ PDF

เว็บไซต์ที่เอามาแนะนำคือ HURIDOCS (Human Rights Information and Documentation Systems, International) ซึ่งเป็นผู้พัฒนา OpenEvsys ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับบันทึกข้อมูลการละเมิดสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบการเกิดซ้ำของการละเมิดได้ (ไม่แน่ใจว่าใช้กับภาษาไทยได้ดีแค่ไหน) — ดูตัวอย่างการใช้งานจริงที่ http://www.asiahumanrights.com/

นักคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล สารสนเทศศาสตร์ มาทำเรื่องพวกนี้เยอะๆ 😀


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.