Privacy by design, at the protocol level

ข้อพิจารณาถึงความเป็นส่วนตัวในการออกแบบและพัฒนาโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต Doing privacy at the core internet infrastructure level. Privacy considerations in the design and implementation of internet protocols and mechanisms, like DNS and DHCP. RFCs and best practices from Internet Engineering Task Force (IETF) and Internet Architecture Board (IAB).

“อยากกด Like จนมือสั่น”

สืบเนื่องจากกรณีตำรวจอยากดูข้อมูลการพูดคุยกันของประชาชนบนโซเชียลมีเดีย นิตยสาร Way สัมภาษณ์ประเด็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบนสื่อสังคม การแสดงออกทางการเมือง การควบคุมสื่อ และสิทธิมนุษยชน

การออกแบบระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบหาความจริงกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนขนาดใหญ่

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็น การเก็บหลักฐาน การทำมาตรฐานข้อมูลและรายการคำศัพท์เพื่อการจัดหมวดหมู่ การออกแบบหน้าจอเพื่อป้อนข้อมูล การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและภาพแทนข้อมูลในฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง การนำเสนอข้อมูลด้วยตารางและผังภาพเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูล การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เพื่อลดรูปข้อมูลเชิงบรรยายไปเป็นรหัส

Thai-Style Sufficient Human Rights #amessinthailand

ขอยืนยันว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน เห็นได้จากนโยบายที่ให้มีการเรียนฟรีและเบี้ยยังชีพเป็นต้น

— ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ, 2553 read more

Land conflicts: Mortal Kombat and the hierarchical exceptions #amessinthailand

มือปืนไม่ต่ำกว่า 2 คน กราด M16 ใส่ สมพร พัฒนภูมิ เกษตรกรไร้ที่ดิน แกนนำเรียกร้องโฉนดชุมชน ตายคาที่พัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: ทำไมสังคมต้องมาขัดแย้งกันในเรื่องที่ดินแปลงเดียว. read more

แถลงการณ์จากเครือข่ายคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้า ไอ พี พี (26 ก.ย. 2552) #IPP #powerplant

[ทดลองจัดเก็บเอกสาร]

แถลงการณ์จากเครือข่ายคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้า ไอ พี พี
ถึง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และพี่น้องประชาชนชาวไทย
วันที่ 26 กันยายน 2552
เครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินตำบลเขาหินซ้อน (คตฟ.)
เครือข่ายพลังงานสีเขียวอำเภอสนามชัยเขต (คพข.)
กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขต
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา read more

Awzar Thi: Saneh must now resign

(ต้อนรับ 08.08.08 โอลิมปิกปักกิ่ง, ครบรอบ 20 ปี 8888 Uprising ในพม่า, 41 ปีก่อตั้งอาเซียน ด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน)

“ เสน่ห์ [จามริก] มีเรื่องเดียวที่ต้องทำในตอนนี้คือ ลาออก
บทบาทประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไม่ใช่การเป็นนักโฆษณาชวนเชื่อนโยบายต่างประเทศ ” read more

pronounce it /Kha-na Rat-sa-don/

เมื่อวันอาทิตย์ งาน YouFest ทำผิดพลาดไปอย่างหนึ่ง (ในหลายอย่าง) คือ ออกเสียง คณะราษฎร ไปว่า /คะ-นะ-ราด/

ที่ถูกคือ /คะ-นะ-ราด-สะ-ดอน/

โดย ราษฎร /ราด-สะ-ดอน/ ในที่นี้ ก็คือ “ไม่ใช่เจ้า” นั่นเอง
ดังจะเห็นได้จากในวงเล็บที่เน้นย้ำในตอนท้ายของหลักข้อที่ 4 ใน หลัก 6 ประการของคณะราษฎร ที่ว่า: read more

"Civil and Political Rights" – we have it, well, at least on the paper!

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติหลักด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งแปรข้อบทใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) ให้มีพันธะผูกพันทางกฎหมายแก่ประเทศภาคี สหประชาชาติรับรองสนธิสัญญานี้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2509 และมีผลใช้บังคับเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ. 2519 read more

bact’ is B

เราเรียกร้องให้ผู้คนลุกขึ้นต่อต้านการตื่นเช้า คือ ข้อความรณรงค์ที่กลุ่ม B-Society ซึ่งก่อตั้งโดย ดร. คามิลลา คริง ใช้เรียกร้องความสนใจจากประชาชนในเดนมาร์ก โดยอ้างถึงผลงานวิจัยที่สถาบันพันธุศาสตร์หลายแห่งได้สรุปไว้ว่า ‘เวลาชีวภาพ’ ที่กำหนดตารางเวลาในชีวิตประจำวันของมนุษย์ขึ้นอยู่กับยีนควบคุมเวลาชีวภาพ อันมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ทำให้มีการแบ่งประเภทของบุคคลเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ กลุ่ม A และ กลุ่ม B read more