คำขวัญวันเด็ก


[title-link]

คำขวัญวันเด็ก สมมติประเทศ :

รักสนุก มีศีลธรรม ขยันปาร์ตี้ ไม่ดื่มของมึนเมา ซื่อสัตย์ มีมารยาท รักชาติ รักเพื่อนบ้าน ปกป้องประชาธิปไตย มีวินัย ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน คิดนอกกรอบ เชิดชูสถาบัน

ทำได้หมดนี้ นับว่าเป็นเทพมาเกิด มีความย้อนแย้งในตัวสูงยิ่ง

technorati tags:


One response to “คำขวัญวันเด็ก”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.