[9 มี.ค.] เสวนา Thai Zaap วิทยุชุมชน-แรงงานอพยพ-ดนตรีสมัยนิยม


ติดตามข่าวกิจกรรมทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา วัฒนธรรม ได้ที่ ปฏิทิน Soc-Ant Cafe http://bit.ly/socant-calendar [feed] [iCal]

การประชุม Thai Spices Project ครั้งที่ 1
วันที่ 9 มีนาคม 2552
เวลา 9:30 – 15:00 น.
ณ อาคารภาควิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กทม.

ร่วมจัดโดย ภาควิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ วัฒนศาลา

กำหนดการช่วงเช้า 9:30-12:00 น.

 • 9:30 น.กล่าวเปิดงาน
  โดย รศ. ดร. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 10:00 น. เสนอบทความ “วิทยุชุมชน: สถานการณ์ปัจจุบัน”
  โดย อาจารย์พินิตตา สุโกศล คณะวิทยาการจัดการฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  นำเสนอการศึกษาเรื่องวิทยุชุมชนพร้อมกับพูดคุยกับชาวบ้านที่ปฏิบัติการวิทยุ ชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ เช่นตากและอ่างทอง ถึงสถานการณ์ของวิทยุชุมชนหลังการเคลื่อนไหวการปฏิรูปสื่อกระจายเสียงใน รัฐธรรมนูญปี 2540 และสถานการณ์การเมืองเหลือง-แดงหลังรัฐธรรมนูญปี 2550
 • 10:40 น.เสนอบทความ “ดนตรีสมัยนิยมและอุตสาหกรรมดนตรีของไทย”
  โดย คุณดุษฎี วรธรรมดุษฎี นักวิจัยโครงการฯ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของนักดนตรีและกระบวนการผลิตดนตรีของค่ายดนตรีของไทย ผ่านกรอบความคิดเรื่อง”อุตสาหกรรมวัฒนธรรม”
 • 11:20 น. เสนอบทความ “แรงงานอพยพพม่า – โรฮิงญา ที่จังหวัดระนอง”
  โดย อาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  งานศึกษาจากมุมมองของนักมานุษยวิทยาท้องถิ่น อันแตกต่างไปจากเรื่องราวที่เรารับรู้เรื่องราวของ แรงงานพม่า-โรฮิงญา จาก “ข่าวต่างประเทศ” ที่ยกระดับไปเป็น “ปัญหา”ของภูมิภาค-ระหว่างประเทศในเวลาต่อมา

เวลา 12:00-13:00 น.รับประทานอาหารตามสะดวก

กำหนดการช่วงบ่าย เวลา 13:00-15:00 น.

 • 13:00 น. เสวนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับสถานะของการเรียนการสอนดนตรีสากลทั้งในและนอกระบบการศึกษาของไทยเรื่อง “เรียน ๆ เล่น ๆ เป็นนักดนตรี(อาชีพ)ได้บ่?”
  จะไปเป็นศิลปินใหญ่ฝีมือนั่นไม่เกี่ยวแค่ใบหน้าไม่เสียวก็ได้แล้ว จะเล่นอาชีพไปทำไมเมื่อเล่นคืนหนึ่ง ยังได้แค่ 200-300 บาทต่อชม. แล้วจริงใครมาเรียนดนตรี? แล้วเรียนไปทำไม?
  เสวนาโดย อาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าภาควิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, คุณนภัทร สว่างโชติ ผู้อำนวยการสถาบันดนตรี มิวสิค 499, และ คุณอธิป จิตตฤกษ์ นักดนตรีใต้ดิน- นักศึกษาปริญญาโทมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 15:00 น. กล่าวปิดงาน
  โดย อาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าภาควิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

** สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วม กรุณาแจ้งผู้ประสานงานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมครับ เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมอาหารว่าง ขอบคุณ **

วิริยะ สว่างโชติ
spicesthai [at] gmail com
0-894-593-617
ผู้ประสานงาน Thai Spices Project (a.k.a. Thai Zaap)
http://spicesthai.blogspot.com/

Thai Zaap

โครงการ Thai Spices Project (a.k.a Thai Zaap) เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักวิชาการและเอ็นจีโอจากหลายองค์กรของไทย ที่ร่วมประชุมวิชาการ SPICES 2008 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ มหาวิทยาลัย ซายนส์ มาเลเซีย รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เบื้องต้นมีวัตถุประสงค์จัดสัมมนาในไทย เพื่อเผยแพร่งานประชุม SPICES รวมทั้งเชิญชวนนักศึกษา นักวิชาการรุ่นใหม่ เอ็นจีโอ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมในงานประชุม SPICES 2009 ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2552 นี้ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

งานเสวนากลุ่ม Thai Spices Project ครั้งที่ 1 นี้ เป็นการสัมมนาเพื่อเตรียมไปร่วมสัมมนาที่ประเทศเกาหลี

technorati tags:
,
,
,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.