Freedom Against Censorship Thailand — NOW!


Against

ข่าวประกาศจากกลุ่ม FACT (กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย)
พูดถึงการบล็อกเว็บไซต์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้ว ยังผิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
นอกจากนี้ ยังกระทำกันอย่างเป็นความลับ ไม่เปิดเผยทั้งเกณฑ์การบล็อก รายชื่อเว็บที่ถูกบล็อก และมีการทำทีว่าปัญหาที่เกิด เป็นปัญหาทางเทคนิค
กล่าวถึง ผลกระทบทางสังคมและทางวิชาการ
และเรียกร้องให้ยุติการเซ็นเซอร์ทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง


(Thai text follows – ภาษาไทยดูด้านล่าง)

FOR IMMEDIATE RELEASE

FREEDOM AGAINST CENSORSHIP THAILAND — NOW!

A distinguished group of academics, journalists, publishers, business
owners and parents today formed the Freedom Against Censorship
Thailand (FACT)
to file a formal petition before the Thai Human Rights
Commission
asking for a complete ban on Internet censorship in
Thailand
.

Since 2002 when Internet censorship was initiated by the Thai
government
, more than 35,000 websites have been blocked. The Ministry
of Information and Communications Technology
(MICT) blocks 2,500
websites; the Royal Thai Police, 32,500; and the Communications
Authority of Thailand
(CAT) an unspecified further number.

There is no Thai law which permits such blocking, all of which is done
in secret. In fact, the 1997 Thai Constitution guarantees unfettered
access to all communication, as does the Thai Telecommunications Act.
MICT has funded a study from Sukhothai Thammathirat University‘s legal
faculty to determine how current laws can be used to enforce Internet
blocking in order to subvert and undermine the foundation of law
enshrined in the Thai Constitution.

The Thai Government conceals a hidden agenda by targeting pornographic
websites, the majority of those blocked. At least 11% of websites
blocked are critical of former Prime Minister Thaksin Shinawatra, his
Thai Rak Thai (TRT) party, government handling of the violence in
southern Thailand and the September 19 coup d’etat.

In addition to keeping this blocklist secret, Thai government agencies
also will not disclose their criteria for blocking websites or who, in
fact, is making these decisions. Nor will they define what is
considered “a threat to national security”. This lack of public
transparency is in direct contravention of the Information of
Government Act 2540.

Since September 19, MICT is also blocking public discussions in which
comments and replies from the public are posted to moderated and
unmoderated webboards such as Prachatai, Pantip and Midnight
University
. Midnight University has already brought their case before
the Human Rights Commission and the Administrative Court and was
granted an interim injunction to unblock their website pending the
Court’s final determination.

MICT has also blocked anonymous proxy servers through which Thai
Internet users can access a blocked webpage. The Ministry has also
requested Google Thailand and Google USA to block access to its cached web pages in Thailand by which blocked pages can be accessed, as well
as to block by keyword search. Both these methods are used as tools
used for political repression in China.

As of October 13, 2006, websites from BBC 1, BBC 2, CNN, Yahoo News,
Seattle Post-Intelligencer, The Age, Amazon.com, Amazon UK and Yale
University Press
containing articles about His Majesty King Bhumibhol
and Thaksin are also being blocked by MICT.

The blocking of websites or, in fact, any government censorship of
freedom of expression, is most often used by an insecure government in
a feeble attempt at control of its citizens. Usually the censorship
is directed against views government deems unconventional or
unorthodox, if not an outright threat to power, as in Burma or China
or North Korea or, in fact, in the USA using its PATRIOT Act. Thailand
is not Burma or China or North Korea (yet). Perhaps Aung San Suu Kyi
said it best: “We have nothing to fear but fear itself.”

There are an estimated more than two billion distinct websites,
including at least ten million pornographic sites. Is blocking
millions of sites A) within the Thai government’s capabilities; B)
worth the huge expenditure necessary; or C) just a smokescreen for a
far more sinister political agenda?

Internet censorship impacts on academic research, business
competition, media freedom, and family education, among many other
fundamental rights and freedoms.

We estimate that at least 40% of Thai graduate students will be unable
to complete thorough, effective theses or dissertations due to blocked
websites. This means these Thai graduates will never be able to
compete with international graduates.

It should also be noted that we have a dearth of libraries available
in Thailand, especially in the provinces; the Internet is, for many,
the only source for research and information.

The Internet is presently the only forum in which all opinions are
equal, neutral and non-commercial. Should not any person judge the
validity of those opinions for themselves? We do not believe the
World Wide Web should be in any manner curtailed, censored or managed
anywhere.

Freedom Against Censorship Thailand is a partner in the Global
Internet Liberty Campaign
(GILC) and has received statements of
support from more than 70 international organisations including
Electronic Frontier Foundation (EFF) whose website is blocked by
MICT.

The world is watching.
Internet censorship is improper, obscene and
illegal in a democratic Thailand.

Contact details:
CJ Hinke (facthai AT gmail com, cj AT tu.ac th) Tel. 087-976-1880 (English)
Supinya Klangnarong (freemediafreepeople AT gmail com) Tel. 086-788-9322 (Thai)


สำหรับเผยแพร่

FREEDOM FROM CENSORSHIP THAILAND — NOW!

ในวันนี้กลุ่มคณะของเหล่านักวิชาการ สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์
เจ้าของธุรกิจ และผู้่ปกครอง ได้รวมกันจัดตั้งกลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย
(Freedom Against Censorship Thailand) (FACT)
เพื่อที่จะนำเรื่องเรียกร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
เพื่อให้ยุติการเซ็นเซอร์อย่างสิ้นเชิงในไทย

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มการเซ็นเซอร์อินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์มากกว่า 35,000 เว็บไซต์ได้ถูกบล็อก
โดยทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทำการบล็อกเว็บไซต์กว่า 2,500 เว็บไซต์
และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการบล็อกอีก 32,500 เว็บไซต์
และยังมีอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถรู้ได้จากการบล็อกของการสื่อสารแห่งประเทศไทย

เนื่องจากไม่มีกฎหมายไทยฉบับใดที่อนุญาตให้สามารถทำการบล็อกอินเตอร์เน็ต
การกระทำเหล่านี้จึงทำในลักษณะเชิงที่เป็นความลับ
จริง ๆ แล้วรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ได้รับรองเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร
ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้ทุนวิจัยแก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อที่จะทำการศึกษาหากฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ ที่สามารถรองรับการใช้อำนาจอันขัดต่อหลักกฎหมายที่รัฐธรรมนูญรองรับ

รัฐบาลได้ปกปิดภาวะซ่อนเร้นโดยอ้างการปิดเว็บไซต์ลามก
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่ถูกบล็อก โดยอย่างน้อยร้อยละ 11 ของเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกนั้น เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทยของเขา
รวมถึงเรื่องมาตรการของรัฐที่เกี่ยวกับปัญหาภาคใต้ และเรื่องรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน

ในการที่จะปิดรายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกเป็นความลับ
หน่วยงานของรัฐบาลไทยจึงไม่ยอมเปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้ในการบล็อกเว็บไซต์
หรือบอกว่าบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสิน
อีกทั้งยังไม่อธิบายหรือให้คำจำกัดความคำว่า
“มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ”
การไร้ซึ่งความโปร่งใสต่อสาธารณะ ถือว่าเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรัฐ พ.ศ. 2540

ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยังได้ทำการบล็อกกระดานแสดงความคิดเห็น ที่มีความเห็นและความเห็นตอบจากสาธารณะแสดงอยู่
ไม่ว่ากระดานแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นหรือไม่ก็ตาม
เช่น ประชาไทย พันธุ์ทิพย์ และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
โดยทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้นำเรื่องนี้สู่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเรียบร้อยแล้ว
เฉกเช่นเดียวกับการนำเรื่องสู่ศาลปกครอง
โดยทางศาลปกครองได้ออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว โดยให้ทำการปลดการบล็อกเว็บไซต์ดังกล่าวก่อน ในช่วงขณะที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาขั้นสุดท้ายของศาล

ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังได้ทำการบล็อก Anonymous
proxy server
[พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์นิรนาม] ที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในไทยใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ถูกบล็อก
ทางกระทรวงฯ ยังร้องขอต่อ Google Thailand และ Google USA
ให้ทำการบล็อกการเข้าชม Cached web page [หน้าเว็บที่ถูกทดสำรองไว้]
ในไทยที่ทำให้สามารถเข้าชมหน้าของเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกไว้
เช่นเดียวกับกรณีการบล็อกการค้นหาโดยการใช้คำที่สำคัญ (Keyword)
วิธีการทั้งสองวิธีนี้ เป็นวิธีการที่ใช้ในการที่จะปราบปรามการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในประเทศจีน

ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เว็บไซต์ของ BBC1, BBC2, CNN, Yahoo
News, Seattle Post-Intelligencer, The Age, Amazon.com, Amazon UK และ
Yale University Press
ที่มีบทความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
และทักษิณ ต่างถูกบล็อกโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบล็อกเว็บไซต์ หรือแท้ที่จริงแล้วคือ
การเซ็นเซอร์เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
โดยปกติแล้วเป็นวิธีการที่รัฐบาลที่รู้สึกไม่มั่นคง จนต้องพยายามที่จะครอบงำและควบคุมประชาชนของตน
โดยปกติการเซ็นเซอร์ จะใช้กับความคิดเห็นที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นการต่อต้าน และไม่เหมาะสมสมควร
หรือก็อาจจะส่งผลต่อฐานอำนาจของตน ดังที่ใช้กันในประเทศพม่า หรือจีน
หรือเกาหลีเหนือ หรือแม้แต่ในสหรัฐอเมริกา
แต่ในรูปแบบของพระราชบัญญัติรักชาติ (PATRIOT Act)
ประเทศไทยไม่ใช่พม่า หรือจีน หรือเกาหลีเหนือ (อย่างน้อยก็ในขณะนี้)
บางทีคำพูดของอองซานซูจี
ที่เคยกล่าวไว้น่าจะเหมาะสมที่สุดในการอธิบายสถานการณ์นี้
“เราไม่มีสิ่งใดที่ต้องกลัว เว้นแต่ตัวความกลัวเอง”
(“We have nothing to fear but fear itself.”)

มีการประเมินแล้วว่ามีเว็บไซต์ในโลกมากกว่าสองพันล้านเว็บไซต์
ซึ่งในนี้มีเว็บไซต์ภาพลามกอย่างต่ำกว่าสิบล้านเว็บไซต์
แต่การที่จะบล็อกเว็บไซต์นับล้านนั้น อยู่ในความสามารถที่จะทำได้ของรัฐบาลไทยหรือ
และค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลที่จะต้องใช้ในการนี้มันคุ้มค่าจริง ๆ หรือ
หรือว่านี่เป็นแค่การสร้างกระแส เพื่อกลบเกลื่อนภาระซ่อนเร้นอันชั่วร้ายของรัฐบาลต่างหาก

การเซ็นเซอร์อินเตอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อการศึกษาวิจัย การแข่งขันทางธุรกิจ
เสรีภาพสื่อ และการศึกษาของแต่ละครอบครัว
และยังรวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอื่น ๆ

เราประเมินพบว่าอย่างน้อยร้อยละ 40
ของบัณฑิตไทย จะไม่สามารถพัฒนาความคิดได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่
ส่งผลกระทบต่อการทำวิทยานิพนธ์และรายงานทางวิชาการ เพราะผลจากการบล็อกเว็บไซต์
นี่หมายความว่าบัณฑิตของไทย จะไม่สามารถที่จะไปแข่งขันกับบัณฑิตในต่างประเทศ

เราควรที่จะรับรู้ว่าประเทศของเรานั้น
ห้องสมุดขาดแคลนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัด
สำหรับหลายคนนั้น อินเตอร์เน็ตเป็นหนทางเดียวสำหรับการค้นหาข้อมูลและข่าวสาร

อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันเป็นที่เดียวที่ความเห็นต่าง ๆ นั้นเท่าเทียมกัน
เป็นกลาง และปราศจากผลประโยชน์เชิงธุรกิจ
จึงเป็นการสมควรแล้วหรือ ที่จะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาตัดสินว่าความคิดเห็นไหนไม่สมควร เพื่อประโยชน์ของพวกเขา
ดังนั้นทางเราจึงไม่เชื่อว่าอินเตอร์เน็ตนั้นสมควรที่จะถูกควบคุม ตรวจสอบ หรือถูกจัดการในทุกรูปแบบ

ทางกลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทยเป็นภาคีของ กลุ่มสนับสนุนเสรีภาพบนอินเตอร์เน็ตของโลก
(Global Internet Liberty Campaign) (GILC)
และได้รับแถลงการณ์สนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 70 องค์กร
ซึ่งรวมถึงมูลนิธิ Electronic Frontier Foundation (EFF)
ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิเอง ก็ถูกบล็อกโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขณะนี้โลกกำลังจับตามองประเทศไทยอยู่
การเซ็นเซอร์อินเตอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควร น่ารังเกียจ
และผิดกฎหมายในประเทศไทยอันเป็นรัฐประชาธิปไตย

ติดต่อ
สุภิญญา กลางนรงค์ (freemediafreepeople AT gmail com) โทร 086-788-9322 (ภาษาไทย)
CJ Hinke (facthai AT gmail com, cj AT tu.ac th) โทร 087-976-1880 (ภาษาอังกฤษ)


ข่าว: จับมือตั้ง ‘กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย’ เรียกร้องหยุดปิดกั้นการแสดงความเห็น, ประชาไท 12 พ.ย. 2549


“ The job of a citizen is to keep his mouth open. ”
“ หน้าที่ของพลเมือง คือเปิดปากของเขาอยู่ตลอด ”
Günter Grass


โปรดส่งข่าวนี้ต่อให้เพื่อน เขียนลงในบล็อกของคุณ พิมพ์มันและติดไว้ที่ทำงาน
เสรีภาพในการแสดงออกถึงความเห็นด้วย ยังอยู่ที่คุณ ใช้มัน

tags:
|
|
|
|
|
|
|
|
|


7 responses to “Freedom Against Censorship Thailand — NOW!”

  1. “โดยทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้นำเรื่องนี้สู่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเรียบร้อยแล้ว เฉกเช่นเดียวกับการนำเรื่องสู่ศาลปกครอง โดยทางศาลปกครองได้ออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว โดยให้ทำการปลดการบล็อกเว็บไซต์ดังกล่าวก่อน ในช่วงขณะที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาขั้นสุดท้ายของศาล''เจ๋ง โคตร, ตกลง ปลด block หมด แล้ว ใช่ ปะ.http://tor.eff.org/ < — ทำไม ของ ผม ยัง ขึ้น 404 not found อยู่ เลย อะ.แต่ ว่า น่า จะ ฟ้อง ศาลปกครอง มา ตั้งนาน แล้ว นะ, ไหง เพิ่ง มา ทำ เอา ตอนนี้ เนี่ย.กม. มี ไว้ ทำไม เนี่ย (นับ เฉพาะ กม. ดี ๆ นะ).อืม, อืม, แต่ ฟ้อง ช่วงนี้ ก็ อาจ แพ้, เพราะ มี ประกาศ คณะปฏิรูปฯ และ กฎอัยการศึก รับรอง อยู่.ถ้า จะ block เวป โป๊ ก็ ไป ออก พรบ. มา เลย ดิ.ถ้า จะ block เวป ที่ สะเทือน ความ มั่นคง ก็ ออก พรบ. มา เลย ดิ.สนช. อะ.ทำ ได้ อยู่ แล้ว นิ.

  2. มีวิธีที่พอจะใช้ได้บางครั้งสำหรับกรณีที่ขึ้น 404 Not Foundคือกด reload มันไปเรื่อย ๆบางทีก็ดูได้แต่ก็นั่นล่ะ มันไม่ใช่เรื่อง

  3. อ่าว ก็ ศาล คุ้มครอง ชั่วคราว แล้ว ไม่ใช่ เหรอ.ทำไม ยัง ขึ้น 404 ให้ ต้อง คอย reload ด้วย อะ

  4. ศาลคุ้มครองเฉพาะเว็บที่เข้าร้องเรีัยน คือเว็บ ม.เที่ยงคืน

  5. เสรีภาพเป็นสิ่งดี แต่ปัจจุบันถูกใช้และบิดเบือนทำให้เกิดความสับสน รุกล้ำเสรีภาพผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ต้องมีการกลั่นกรองเพราะผู้ใช้ไม่เคารพ สิทธิบุคคลอื่น CJ Hike ควรเคารพสิทธิของคนไทยที่รักและเคารพ พระเจ้าแผ่นดินของเขา ภาพที่เห็นใน UTubeไม่ใช่ Free Speech เพราะเขากำลังล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นในสิ่งที่เขารักและหวงแหน เราจึงต้องทำอะไรเพื่อรักษาสิทธิของเรา คุณไม่เข้าใจเมืองไทยก็อย่ามาวิจารณ์เมืองไทย

  6. การปิดกั้นอย่างเหมารวมของก.ไอซีทีก็เป็นการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นเช่นกัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.