Econ TU Seminar Jan 2008

‘เศรษฐศาสตร์ ตลาดวิชา’ สัมมนาสาธารณะของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2551

สถานที่: ถ้าไม่ได้แจ้งเป็นอย่างอื่น จะเป็น ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 1. สัมมนา นำเสนอบทความวิชาการ “The Politics and Policies of Industrial Upgrading in Taiwan and Thailand: A Comparison”
  จันทร์ 7 ม.ค. 14.00 – 15.30 น.
  โดย: Prof. Laurids S. Lauridsen Roskilde University, Denmark
  ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. เสวนา “การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองกรณี ปตท. : แนวทางและผลกระทบ”
  พุธ 9 ม.ค. 10.00 – 12.00 น.
  โดย: คุณชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน, คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระด้านการเงิน, อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นำเสวนาและดำเนินรายการ: ศ.ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. สัมมนา นำเสนอบทความวิชาการ “Measuring Market Power and Degree of Collusion in the UK Milk Industry”
  พุธ 9 ม.ค. 14.00 – 15.30 น.
  โดย: คุณวรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
  ผู้วิจารณ์: รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้ดำเนินรายการ: อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. สัมมนา นำเสนอบทความวิชาการ “Household Income and Investments in Child Health and Education in Ivory Coast”
  จันทร์ 14 ม.ค. 13.30 – 15.00 น.
  โดย: Remi Jedwab นักศึกษาปริญญาเอก Paris School of Economics
  ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. บรรยาย “การใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิต และผลผลิต (Input-Output Model) และ แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์”
  พุธ 16 ม.ค. 13.00 – 15.00 น.
  โดย: ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. บรรยาย Economic Lecture Series ครั้งที่ 4: “เศรษฐศาสตร์กับพุทธศาสตร์: ศาสตร์ที่แยกกันไม่ออก”
  จันทร์ 21 ม.ค. 13.30 – 15.30 น.

  โดย: อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สถานที่: ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  (หมายเหตุ: คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัด Economic Lecture Series เป็นประจำทุกเดือนในช่วงเปิดภาคการศึกษา ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต)
 7. สัมมนา งานวิจัย “การทดสอบเรื่องผลประโยชน์จากการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในระดับจังหวัด” (Increasing Returns in Provincial Manufacturing Production)
  พุธ 23 ม.ค. 13.30 – 15.00 น.

  โดย: รศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. สัมมนา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”
  พุธ 30 ม.ค. 13.00 – 15.30 น.
  1) “บทบาทในการยกระดับเทคโนโลยีของรัฐบาลช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้หรือไม่?” (Roles of government in technological promotion as a Channel of inequality) โดย คุณณัฎฐ์ หงส์ดิลกกุล
  2) “บทบาทของ R&D ต่อความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมไทย” โดย คุณปาณิศา วิชุพงษ์
  ผู้ดำเนินรายการ : อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการสัมมนาได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดติดต่อ คุณดาราวรรณ รักษ์สันติกุล
โทร 0-2613-2404 หรือ seminar (at) econ.tu.ac.th

เนื่องจากกำหนดการข้างต้นจัดเตรียมล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน โปรดติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบกำหนดการล่าสุดที่เว็บไซต์ http://www.econ.tu.ac.th/seminar ก่อนมาเข้าร่วมสัมมนา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาในอดีต รวมถึงไฟลเสียงของงานสัมมนาในอดีต ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

technorati tags:
,
,

Voters’ Handbook

“ การเมืองไทยควรเป็นเรื่องของนโยบายและโครงการ มากกว่าเรื่องพูดไพเราะไม่ไพเราะ สุภาพไม่สุภาพ คุณธรรมหรือไม่คุณธรรม ”

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข: จะเลือกนโยบาย หรือจะพิจารณาจากรสนิยม

พลิก คู่มือเลือกตั้ง รวมนโยบาย 12 พรรคการเมือง

งานเสวนาที่เกี่ยวข้องช่วงนี้ 2 งาน ที่เศรษฐศาสตร์ มธ.

 • 23 พ.ย. 13:00 – ตลาดนัดนโยบาย “เวทีติดดาวนโยบายเศรษฐกิจพรรคการเมือง”
 • 26 พ.ย. ทั้งวัน – เสวนาวิชาการ “ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน”

ดูรายละเอียดที่ http://econ.tu.ac.th/seminar/

technorati tags:
,
,

Live+Work Bazaar 2550 B.E.

ห้องแถว 2550 – “เครื่องมือ” สู้ทุนข้ามชาติในรูปแบบ “อาคาร”
โดย คุณยรรยง บุญ-หลง

ออกแบบมาสำหรับเมืองที่มีความหนาแน่นสูง
กระจายพื้นที่สาธารณะ-พื้นที่แลกเปลี่ยนค้าขาย โดยเพิ่มและดึงพื้นที่เหล่านั้นเข้าใกล้พื้นที่ส่วนตัว

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการกําไรจากที่ดิน และกําลังคิดที่จะสร้างห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาเก็ต (อย่างโลตัส ) สิ่งที่ควรไตร่ตรองให้ดีก็คือ ระบบรวมศูนย์และระบบมาตรฐานเิชิงเดี่ยว (standardization) นั้นจะนําไปสู่การจัดการในลักษณะ “สังคมนิยม” มากขึ้นๆ ความเป็นปัจเจกนั้นจะน้อยลงเมื่อกิจการขยายใหญ่ขึ้น ผลผลิตจะไม่หลากหลาย และความคิดสร้างสรรค์ (ซึ่งต้องการความเป็นปัจเจกชน) ก็จะน้อยลง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ร้านหนังสือ และห้างใหญ่ๆ กําลังประสบปัญหาขาดทุนเพราะไม่สามารถแข่งกับพ่อค้ารายย่อยทาง eBay ได้

eBay นั้นมีหลักการง่ายๆ ก็คือ สร้างพื้นที่สาธารณะขึ้นมาให้ผู้คนแลกเปลี่ยนสินค้ากันเอง
โดยเก็บเพียงค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม ผลปรากฎว่า eBayได้กําไรมหาศาลเพราะเขา ไม่ต้องลงทุนหาสินค้าเองเลย หากเพียงแค่เปิดพื้นที่ให้คนมาใช้เท่านั้นก็พอ

ห้องแถว 2550 ก็อาจมีลักษณะคล้ายๆ กับ eBay คือ เปิดพื้นที่สาธารณะใหม่ขึ้นมาให้คนได้ใช้ โดยเก็บค่าเช่า(สําหรับห้องแถว) และค่าธรรมเนียม(สําหรับแพงลอย) ในราคาถูกแต่เก็บมากรายขึ้น ยิ่งคนมาขายเยอะก็ยิ่งเก็บได้เยอะและเก็บได้ถูกลง เป็นผลให้คนมาขายมากขึ้นอีก

ดูไปดูมา คล้าย ๆ คอมมูน+ทุนนิยม 😀

จุดแข็งของคนตัวเล็ก ๆ ที่ควรจะปลุกใช้คือ “ความปรับตัวได้เร็ว”

(ไอเดียและแบบแปลน ผู้ออกแบบเปิด โอเพนซอร์ส ครับ)

[ลิงก์ ห้องแถว 2550 | ผ่าน คนชายขอบ]

technorati tags:
,
,

New Generations

‘ขัดขืนอารยะ : พลังคนหนุ่มสาว’ และรอบโลกการต่อสู้ 25 – 31 มีนาคม 2550
วิทยากร บุญเรือง, ประชาไท

พนักงาน Airbus ในแคว้นเวลส์ตอนเหนือหยุดงาน, พนักงาน Air Senegal หยุดงานเรียกร้องเพิ่มค่าแรงและสวัสดิการ, วัยรุ่นฝรั่งเศสปะทะกับตำรวจที่สถานีรถไฟในปารีส, ตำรวจชิลีจับกุมนักศึกษาประท้วงถึง 475 คน, นักศึกษา BYU เตรียมประท้วงการมาเยือนของ Dick Cheney

ในรอบปี 2006 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่ขบวนการนักศึกษาเพื่อสังคมประชาธิปไตย (Students for a Democratic Society : SDS) ทั่วโลกเติบโตเบ่งบานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

โดยเฉพาะการคืนชีพอย่างสมเกียรติทั่วของขบวนการนักศึกษาที่มีแนวทางค่อนไปทางฝ่ายซ้าย ที่ต่อต้านนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ (neoliberal economic policies) และต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกา (U.S. Empire) … ในสหรัฐอเมริกา ขบวนการนักศึกษาฝ่ายซ้ายเหล่านี้เป็นหัวหอกในการต่อต้านนโยบายการรุกราน ตะวันออกกลางของจักรวรรดินิยมอเมริกาอย่างแข็งขัน ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการยึดครองอัฟกานิสถานและอิรัก การต่อต้านที่รัฐบาลอเมริกันสนับสนุนรัฐบาลอิสราเอลกระทำย่ำยีชาวเลบานอน และปาเลสไตน์ เป็นต้น

ส่วนในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นการออกมาต่อต้านการแปรรูปมหาวิทยาลัยของนักศึกษากรีซและ นักศึกษาเซอร์เบียแล้วก็ยังมีการออกมาต่อสู้ของคนหนุ่มสาวฝ่ายซ้ายใน เดนมาร์ก และที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกก็เห็นจะเป็นที่ฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นการลุกฮือของคนหนุ่มสาวต่างชาติพันธุ์ในกรุงปารีสหรือการรวมตัวกันทั่วประเทศเพื่อต่อต้านกฎหมาย CPE อันเป็นกฎหมายซึ่งจะทำให้แรงงานหนุ่มสาวกลายเป็นกลุ่มคนที่สามารถตกงานได้ง่ายๆ

บ้านเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตขึ้นของ กลุ่ม NGO’s คนหนุ่มสาว, กลุ่มหนุ่มสาวฝ่ายซ้าย, กลุ่มนักศึกษาต้าน ม.นอกระบบ หรือล่าสุดนักศึกษาชาติพันธุ์มหาลัยราชภัฏเชียงรายที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้ในประเด็นทางสังคมและชาติพันธุ์ …

‘ขัดขืนอารยะ : พลังคนหนุ่มสาว’ และรอบโลกการต่อสู้ 25 – 31 มีนาคม 2550

technorati tags:

Sufficiency Economy

“ประเทศไทยในขณะนี้มี “วิกฤตเศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า มีวิกฤตความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่า จะเอาไปทำอะไร เพราะกลายเป็นว่าทุกคนที่เป็นผู้นำชุมชน สังคม ก็ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นข้ออ้างในการทำอะไรก็ได้ที่ดูดี รัฐบาลก็ถือเป็นนโยบาย นักการเมืองก็ใช้พูด เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีว่า ได้ตอบสนองพระราชดำรัส”

“คนไทยเรา เวลามีพระราชดำรัส ก็ไม่วิเคราะห์ ไม่ตั้งคำถาม อันนั้นยังพอว่า เพราะว่าเป็นประเพณีเรา แต่เชื่อและนำมาใช้อย่างไม่ศึกษา จึงเกิดวิกฤต…”

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาแท้ๆ คือเราไปยกย่องความคิดนี้แบบไม่ค้นคว้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสในเรื่องนี้เป็นปรัชญา เป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินชีวิต

ดังนั้นรัฐบาลไม่สามารถนำปรัชญาในการดำเนินชีวิตมาเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจได้

เราต้องวิเคราะห์ให้เป็นวิชาการ เพราะปรัชญาในการดำเนินชีวิตเป็นนโยบายวัฒนธรรมและสังคม หากรัฐบาลจะเอามาใช้ต้องประกาศเป็นนโยบายวัฒนธรรมและสังคม แม้จะเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่นโยบายเศรษฐกิจ เพราะนโยบายเศรษฐกิจ คุณต้องมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมหลายๆ อย่าง เช่น เพิ่มหรือลดทุน การพัฒนาการผลิตจะทำอย่างไร”

มติชน : วิกฤต “เศรษฐกิจพอเพียง” สมเกียรติ อ่อนวิมล “ปรัชญา” ไม่ใช่ “ทฤษฎี”

วิกิพีเดีย: Localism (politics), เศรษฐกิจพอเพียง, พุทธเศรษฐศาสตร์

technorati tags:
,
,

Tangnamo.com / Utopia Thai

ตั้งนะโม.คอม เว็บเพื่อการร่วมเรียนรู้ “เศรษฐศาสตร์สำหรับประชาชน”


เว็บ ยูโทเพียไทย โดย สุธน หิญ

สังคมอุดมคติ (Utopia) – สังคมที่เป็นธรรม คนส่วนใหญ่เป็นสุข หางานทำง่าย ค่าแรงกายแรงสมองสูงโดยไม่ต้องมีกฎค่าจ้างขั้นต่ำ มนุษย์มีสิทธิเท่าเทียมกันในสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ รับรู้สิทธิเท่าเทียมกันของผู้อื่น มีการชดเชยการดูดทรัพยากรธรรมชาติมาใช้สิ้นเปลืองไป มีการจ่ายค่าถ่ายเทของเสียออกสู่โลกทั้งในดิน น้ำ และอากาศตามควร ซึ่งจะทำให้เกิดการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ และเกิดระบบกำจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพสูง อันจะทำให้โลกเป็นที่อยู่ที่ทำกินได้ยั่งยืนต่อไป

มีหนังสือ/บทความให้อ่าน เช่น:

(ยังไม่ได้อ่านเองหรอกนะ ไว้ตามเก็บ)

via นอกกรอบ.คอม (อีกแล้ว)

tags: , ,

New Asian Colonisation ?

SembCorp Industrial Parks สวนอุตสาหกรรมที่บริหารงานโดย SembCorp ใน Wuxi (ใกล้เซี่ยงไฮ้), โฮจิมินห์ซิตี้, Batam (อินโดนีเซีย) และ Bintan (อินโดนีเซีย)

วันนี้ไปยืนอ่าน The Economist ฉบับล่าสุด (23 มี.ค. 2549) เค้ามีบทความวิเคราะห์เล็ก ๆ (ครึ่งหน้า) เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์
ซึ่งมีสองปัจจัยที่ฉุดไม่ให้มันฉิวอย่างที่ศักยภาพของสิงคโปร์ทำได้จริง
หนึ่งก็คือ แรงงานมีน้อยและราคาแพง สองก็คือ ที่ดินมีจำกัด แพง ทำให้ต้นทุนการมาตั้งโรงงานตั้งกิจการใหม่ ๆ ในประเทศเค้าเนี่ยสูง จนแข่งกับอื่นในเอเชีย อย่างจีนและอินเดียได้ลำบาก

ทางออกของสิงคโปร์ตอนนี้ก็คือ รัฐจะสนับสนุนให้บริษัทเอกชน (ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ถือหุ้นใหญ่โดยรัฐอีกที) เข้าไปลงทุนเปิดสวนอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างในข่าวนี่ เป็นกรณีของเกาะ Bintan ของอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากสิงคโปร์ นั่งเรือเฟอร์รี่ไปมาหากันได้

โดยสิงคโปร์ได้เจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย จะให้การช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐาน สร้างถนน ไฟฟ้า ประปา ระบบการสื่อสารให้ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการด้วย (หัวข้อบทความใช้คำว่า “clone” คือจะจำลองเกาะสิงคโปร์มาเลย แนว ๆ นั้น, และมีใช้ข้อความนึงว่า “install Singapore operating system” หมายถึงสิงคโปร์จะเป็นผู้ดูแลเกาะนี้ โดยใช้ระบบที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในสิงคโปร์)

แนวคิดของยุทธศาสตร์นี้ก็คือ ในเมื่อการดึงคนให้เข้ามาลงทุนในสิงคโปร์นั้น มันลำบาก เนื่องจากข้อจำกัดทางธรรมชาติ ซึ่งแก้ไขอะไรไม่ได้ (สิงคโปร์ได้พยายามถมทะเลบางส่วนให้เป็นแผ่นดิน แต่นั่นก็ใกล้ถึงจุดตันแล้ว) อย่ากระนั้นเลย ก็เดินให้เร็วกว่าคนอื่นหนึ่งก้าว ด้วยการไปตั้งสวนอุตสาหกรรมในประเทศข้างเคียงซะ อย่างน้อยก็ยังสามารถดึงเม็ดเงินส่วนนึงเข้าประเทศได้

ก็ต้องยอมรับว่าเค้าฉลาดจริง ๆ ล่ะ

Thai FTA and Pseudo-Free Trade

รวบรวมบทความ/ข่าว/ความเห็น/แปล โดย คนชายขอบ