Econ TU Seminar Jan 2008


‘เศรษฐศาสตร์ ตลาดวิชา’ สัมมนาสาธารณะของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2551

สถานที่: ถ้าไม่ได้แจ้งเป็นอย่างอื่น จะเป็น ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 1. สัมมนา นำเสนอบทความวิชาการ “The Politics and Policies of Industrial Upgrading in Taiwan and Thailand: A Comparison”
  จันทร์ 7 ม.ค. 14.00 – 15.30 น.
  โดย: Prof. Laurids S. Lauridsen Roskilde University, Denmark
  ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. เสวนา “การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองกรณี ปตท. : แนวทางและผลกระทบ”
  พุธ 9 ม.ค. 10.00 – 12.00 น.
  โดย: คุณชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน, คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระด้านการเงิน, อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นำเสวนาและดำเนินรายการ: ศ.ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. สัมมนา นำเสนอบทความวิชาการ “Measuring Market Power and Degree of Collusion in the UK Milk Industry”
  พุธ 9 ม.ค. 14.00 – 15.30 น.
  โดย: คุณวรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
  ผู้วิจารณ์: รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้ดำเนินรายการ: อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. สัมมนา นำเสนอบทความวิชาการ “Household Income and Investments in Child Health and Education in Ivory Coast”
  จันทร์ 14 ม.ค. 13.30 – 15.00 น.
  โดย: Remi Jedwab นักศึกษาปริญญาเอก Paris School of Economics
  ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. บรรยาย “การใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิต และผลผลิต (Input-Output Model) และ แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์”
  พุธ 16 ม.ค. 13.00 – 15.00 น.
  โดย: ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. บรรยาย Economic Lecture Series ครั้งที่ 4: “เศรษฐศาสตร์กับพุทธศาสตร์: ศาสตร์ที่แยกกันไม่ออก”
  จันทร์ 21 ม.ค. 13.30 – 15.30 น.

  โดย: อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สถานที่: ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  (หมายเหตุ: คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัด Economic Lecture Series เป็นประจำทุกเดือนในช่วงเปิดภาคการศึกษา ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต)
 7. สัมมนา งานวิจัย “การทดสอบเรื่องผลประโยชน์จากการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในระดับจังหวัด” (Increasing Returns in Provincial Manufacturing Production)
  พุธ 23 ม.ค. 13.30 – 15.00 น.

  โดย: รศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. สัมมนา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”
  พุธ 30 ม.ค. 13.00 – 15.30 น.
  1) “บทบาทในการยกระดับเทคโนโลยีของรัฐบาลช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้หรือไม่?” (Roles of government in technological promotion as a Channel of inequality) โดย คุณณัฎฐ์ หงส์ดิลกกุล
  2) “บทบาทของ R&D ต่อความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมไทย” โดย คุณปาณิศา วิชุพงษ์
  ผู้ดำเนินรายการ : อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการสัมมนาได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดติดต่อ คุณดาราวรรณ รักษ์สันติกุล
โทร 0-2613-2404 หรือ seminar (at) econ.tu.ac.th

เนื่องจากกำหนดการข้างต้นจัดเตรียมล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน โปรดติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบกำหนดการล่าสุดที่เว็บไซต์ http://www.econ.tu.ac.th/seminar ก่อนมาเข้าร่วมสัมมนา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาในอดีต รวมถึงไฟลเสียงของงานสัมมนาในอดีต ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

technorati tags:
,
,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.