democratic potential of Internet in South Korea, lecture by Yoohee Kim

Democratic Potential of Internet in South Korea
special lecture by Yoohee Kim
Tuesday, July 29, 2008. 15:00-16:30
@ room 3003, SC building, Thammasat University, Rangsit Campus
more info: 0-2564-5000 www.asia.tu.ac.th

ศักยภาพประชาธิปไตยของอินเทอร์เน็ตในเกาหลีใต้
บรรยายพิเศษ โดย ยูฮี คิม (Yoohee Kim)
(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
อังคารที่ 29 ก.ค. 2551 15:00-16:30 น.
@ ห้อง 3033 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ข้อมูลเพิ่มเติม: 0-2564-5000 www.asia.tu.ac.th

จัดโดย โครงการเกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้อ/topics

 • Brief overview of Internet
 • The Internet and Democracy
 • The Internet as a communication tool
 • The Internet in South Korea
 • The Internet and Thailand

technorati tags:
,
,

social problems in Old Town Rome, lecture by Michael Herzfeld

เชิญร่วมการบรรยายพิเศษ

“ปัญหาสังคมในเขตเมืองเก่า: กรณีศึกษากรุงโรม”

โดย ศ.ไมเคิล เฮิร์ซเฟลด์ (Michael Herzfeld) ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551 13:00-16:00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

ไมเคิล เฮิร์ซเฟลด์ เป็นศาสตราจารย์มานุษยวิทยา และภัณฑารักษ์ชาติพันธุ์วิทยายุโรปประจำพิพิธภัณฑ์พีบอดี ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, ที่ซึ่งเขาสอนมาตั้งแต่ ค.ศ. 1991. หัวข้อวิจัยที่สนใจได้แก่ ทฤษฎีสังคม, ประวัติศาสตร์ของมานุษยวิทยา, social poetics, การเมืองของประวัติศาสตร์, ยุโรป (โดยเฉพาะกรีซและอิตาลี) และประเทศไทย. สำหรับประเทศไทยไมเคิลมีผลงานเด่นคือการศึกษาชุมชนป้อมมหากาฬในกรุงเทพ.

technorati tags: ,,

Econ TU Seminar Jan 2008

‘เศรษฐศาสตร์ ตลาดวิชา’ สัมมนาสาธารณะของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2551

สถานที่: ถ้าไม่ได้แจ้งเป็นอย่างอื่น จะเป็น ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 1. สัมมนา นำเสนอบทความวิชาการ “The Politics and Policies of Industrial Upgrading in Taiwan and Thailand: A Comparison”
  จันทร์ 7 ม.ค. 14.00 – 15.30 น.
  โดย: Prof. Laurids S. Lauridsen Roskilde University, Denmark
  ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. เสวนา “การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองกรณี ปตท. : แนวทางและผลกระทบ”
  พุธ 9 ม.ค. 10.00 – 12.00 น.
  โดย: คุณชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน, คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระด้านการเงิน, อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นำเสวนาและดำเนินรายการ: ศ.ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. สัมมนา นำเสนอบทความวิชาการ “Measuring Market Power and Degree of Collusion in the UK Milk Industry”
  พุธ 9 ม.ค. 14.00 – 15.30 น.
  โดย: คุณวรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
  ผู้วิจารณ์: รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้ดำเนินรายการ: อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. สัมมนา นำเสนอบทความวิชาการ “Household Income and Investments in Child Health and Education in Ivory Coast”
  จันทร์ 14 ม.ค. 13.30 – 15.00 น.
  โดย: Remi Jedwab นักศึกษาปริญญาเอก Paris School of Economics
  ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. บรรยาย “การใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิต และผลผลิต (Input-Output Model) และ แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์”
  พุธ 16 ม.ค. 13.00 – 15.00 น.
  โดย: ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. บรรยาย Economic Lecture Series ครั้งที่ 4: “เศรษฐศาสตร์กับพุทธศาสตร์: ศาสตร์ที่แยกกันไม่ออก”
  จันทร์ 21 ม.ค. 13.30 – 15.30 น.

  โดย: อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สถานที่: ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  (หมายเหตุ: คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัด Economic Lecture Series เป็นประจำทุกเดือนในช่วงเปิดภาคการศึกษา ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต)
 7. สัมมนา งานวิจัย “การทดสอบเรื่องผลประโยชน์จากการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในระดับจังหวัด” (Increasing Returns in Provincial Manufacturing Production)
  พุธ 23 ม.ค. 13.30 – 15.00 น.

  โดย: รศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. สัมมนา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”
  พุธ 30 ม.ค. 13.00 – 15.30 น.
  1) “บทบาทในการยกระดับเทคโนโลยีของรัฐบาลช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้หรือไม่?” (Roles of government in technological promotion as a Channel of inequality) โดย คุณณัฎฐ์ หงส์ดิลกกุล
  2) “บทบาทของ R&D ต่อความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมไทย” โดย คุณปาณิศา วิชุพงษ์
  ผู้ดำเนินรายการ : อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการสัมมนาได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดติดต่อ คุณดาราวรรณ รักษ์สันติกุล
โทร 0-2613-2404 หรือ seminar (at) econ.tu.ac.th

เนื่องจากกำหนดการข้างต้นจัดเตรียมล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน โปรดติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบกำหนดการล่าสุดที่เว็บไซต์ http://www.econ.tu.ac.th/seminar ก่อนมาเข้าร่วมสัมมนา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาในอดีต รวมถึงไฟลเสียงของงานสัมมนาในอดีต ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

technorati tags:
,
,

A Few Remaining Problems in Information Technology

คุณ Conductor แนะนำไฟล์การบรรยายนี้มา ผมอ่านดูยังไม่จบครึ่งแรกก็ตื่นเต้นแล้ว
นี่คือการบรรยายที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่ผมเคยเห็น ไม่ใช่ที่วิธีการนำเสนอ (ซึ่งว่ากันตามจริงแล้ว แม้จะไม่สวยนิ้ง แต่ก็เป็นวิธีเล่าและลำดับเรื่องที่ดีทีเดียว) แต่เป็นเนื้อหา และวิสัยทัศน์ ที่ผู้บรรยายได้ใส่ลงไป

What Next?
A Few Remaining Problems in Information Technology

1998 Turing Lecture by Jim Gray

ขอบคุณคุณ Conductor มาก (ทำหน้าที่ได้สมชื่อจริง ๆ)

[ผ่าน จิม เกรย์ หายสาบสูญ ระหว่างล่องเรือเพื่อลอยอังคารมารดา โดย jittat]

technorati tags:
,

,
,

Stallman lecture @ Zagreb 2006

บันทึกการบรรยาย โดย ริชาร์ด สตอลแมน ที่ ซาเกร็บ โครเอเชีย เมื่อ 6 มี.ค. 2549

พูดถึงเรื่อง GNU, FSF, เสรีภาพ, ซอฟต์แวร์เสรี, Unix, Linux, “Treacherous Computing” (คอมพิวเตอร์ที่ทรยศ), กฎหมาย DMCA และ EUCD, สิทธิบัตรซอฟต์แวร์, ซอฟต์แวร์เสรีกับโรงเรียน, และความเห็นต่อ Mono, BSD, Creative Commons ฯลฯ

[ลิงก์ FSF Europe | ผ่าน OSNews]

technorati tags:
,
,
,
,

Statistical Machine Translation lecture at Kasetsart University

บรรยาย: การแปลภาษาด้วยเครื่องด้วยวิธีทางสถิติ: อะไรที่เป็นไปได้ในวันนี้?

โดย ฟิลิปป์ เคิห์น มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สก็อตแลนด์

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2549 – 9:30-11:30 น.

ห้อง 204 ตึกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ตึก 15) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ลงทะเบียน


Lecture: Statistical Machine Translation: What is possible today?

by Philipp Koehn, University of Edinburgh, Scotland

Monday, December 18, 2006 – 9:30-11:30 am

Room 204, Computer Engineering Building (Building 15), Kasetsart University

Register


Synopsis:

Philipp will give an overview of the current state of the art and the research challenges in machine translation. Translating text from one language to another by computer is one of the oldest challenges in artificial intelligence research, but for many years machine translation (MT) has been considered a dirty word by many for failing to deliver. Today, with the use of novel methods, fast computers and access to large amounts of translated material, we are coming closer to a solution to this problem and it is now possible to build machine translation system within a few hours.

The statistical approach to machine translation provides a set of techniques for automatically learning translation knowledge from existing human translations (bilingual data), and applying that knowledge to translate previously-unseen sentences. When it was first introduced, statistical MT was far too slow and inaccurate to be useful — it was an interesting lab experiment. Now, statistical MT significantly outperforms other methods in many language pairs and domains, at speeds permitting commercial applications like foreign news broadcast translation.

Key issues addressed include:

 • What changes have occurred that now make this possible?
 • How good is the quality and what remains to be done?
 • How has use of phrasal and syntactic knowledge helped?
 • What are the major technical advances of the past few years, and known limitations?
 • What new techniques are now being applied to machine translation to improve quality even further?

Presenter Bio:

Philipp Koehn is a lecturer (Assistant Professor) at the University of Edinburgh. He received his PhD from the University of Southern California, where he was a research assistant at the Information Sciences Institute (ISI) from 1997 to 2003. He was a postdoctoral research associate at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in 2004, and joined the University of Edinburgh as a lecturer in 2005. His research centers on statistical machine translation, but he has also worked on speech in 1999 at AT&T Research Labs and text classification in 2000 at Whizbang Labs. Philipp is a co-founder of Getprice, a German price comparison Internet company, where he acted as CTO from 2000-2005.

technorati tags: