Thai higher education updates from Prof. Vicharn’s blog


จากบล็อก “สภามหาวิทยาลัย” ของ ศ.วิจารณ์ พานิช

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของ 10 สถาบันแรกในประเทศไทย – ในฐานข้อมูล ISI
(ตามลำดับ) มหิดล จุฬา เชียงใหม่ สงขลา เกษตร เอไอที ขอนแก่น สวทช. บางมด กระทรวงสาธารณสุข
สิบอันดับแรกโดยรวมจำนวนผลงานสูงขึ้น ยกเว้น สวทช.และบางมด
– ธรรมศาสตร์ไม่ติดตามเคยครับ

ชื่นชมนวัตกรรมการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของจุฬาฯ
แยกกลไกเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ออกจากกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกับการจัดค่ายนักเรียน
หลงยุคอยู่กับการ “รับ” นักศึกษาไม่ได้แล้ว ต้อง “เสาะหา” และ “สร้าง” นักศึกษา

technorati tags:
,


One response to “Thai higher education updates from Prof. Vicharn’s blog”

  1. อาจารย์หมอ ช่างเป็นผู้ดีที่กัดได้แสบ ๆ ถึงหัวใจเหลือเกินครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.