stupid unlogical reasoning


“ มีสปอตวิทยุในสังกัดกองทัพออกอากาศเพลง เชิญชวนให้ประชาชนออกเสียงรับรองร่างรัฐธรรมนูญ
ว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา ”

กล้ามาก

แบบนี้ร้องสคบ. (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ได้มั๊ย ? บิดเบือน หลอกลวง

ความบกพร่องในการอ้างเหตุผล

technorati tags:


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.