Thai Human Wrongs Commission ?


ข่าวจากไทยรัฐ 22 พ.ย. 2549

มีคดีปกครองที่น่าสนใจคดีหนึ่งเกี่ยวกับข้อพิพาทในสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระหว่างผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการองค์กรอิสระกับผู้บริหารฝ่ายประจำ

เรื่องนี้ยืดเยื้อยาวนานและซับซ้อนราวกับรามเกียรติ์

นั่นคือกรณีที่ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง ให้เพิกถอนคำสั่งของ นายเสน่ห์ จามริก ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่สั่งให้ นพ.ชูชัย ไปลงชื่อปฏิบัติราชการไปกลับที่ห้องทำงานประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่า เป็นคำสั่งที่เลือกปฏิบัติ ผู้สั่งไม่มีอำนาจสั่ง และคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หลังจากสู้กันในศาลปกครองชั้นต้นจนมีการอุทธรณ์คดีในศาลปกครองสูงสุด จนในที่สุดศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาออกมาแล้ว ตามคดีหมายเลขดำที่ อ.542/2547 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.229/2549 โดยมีเนื้อหาสาระที่สำคัญว่า

ผู้ถูกฟ้องคดีคือ นายเสน่ห์ มีคำสั่งให้เฉพาะผู้ฟ้องคดี คือ นพ.ชูชัย ต้องลงนามปฏิบัติราชการทั้งเวลามาและกลับที่ห้องทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีทุกวัน โดยที่ข้าราชการอื่น ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแทนผู้ฟ้องคดี ก็มิได้มีคำสั่งให้ถือปฏิบัติ เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

กรณีจึงเห็นว่าการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดยังเห็นว่า อำนาจในการสั่งจัดทำบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการในส่วนของข้าราชการ ไม่ใช่เป็นอำนาจของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่เป็นอำนาจของเลขาธิการ

ดังนั้น จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจและเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น จึงสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว

นอกจากคดีนี้แล้ว ยังมีข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ถูกบีบคั้นจากการบริหารที่ใช้อำนาจของกรรมการกลุ่มหนึ่ง มีการฟ้องร้องคดีไปที่ศาลปกครองกลางแล้ว 23 คดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่เกี่ยวกับการโยกย้ายที่เป็นไปโดยไม่สุจริต และมีการร้องทุกข์ในคดีอาญาอีก 3 คดี

ที่น่าอนาถคือเรื่องราวเหล่านี้ไม่สมควรเกิดขึ้นในหน่วยงาน อย่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเลย.

ตายละ แล้วที่ กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT) ไปฝากเรื่องกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะรอดมั๊ยเนี่ย ?

โอ้ย ประเทศชาติ – -” สนุกจริง ๆ

[ผ่าน kom]

tags:
,


2 responses to “Thai Human Wrongs Commission ?”

  1. คนที่รับหนังสือวันนั้น เค้าชื่อไรอะ เป็นตัวละครในเรื่องหรือเปล่า

  2. น่าจะชื่อ จรัล ดิษฐาอภิชัย ไม่รู้ว่าเกี่ยวมั๊ย ไม่เห็นชื่อในข่าว

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.