Tag: bureaucracy

  • She is a loser. All the ordinary people is.

    จากที่ถามเอาไว้เมื่อวันก่อน .. พรเพชร เหมือนศรี เป็นใคร ? พรเพชร เหมือนศรี (ชื่อเดิม: พรพิศ) เป็นหญิงชาวนาจากจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ใช้เวลากว่าครึ่งค่อนชีวิต ในการต่อสู้กับอำนาจรัฐและระบบราชการ เพื่อรักษาที่ดิน มรดกชิ้นสุดท้ายที่พ่อกับแม่เธอทิ้งไว้ให้ การต่อสู้เริ่มตั้งแต่สมัยคุณพ่อของเธอ นายพิม เหมือนศรี เมื่อได้รับทราบว่า ที่ดินที่ตนได้ซื้อจากเจ้าของที่ดินเดิม และได้ทำไร่ทำนาจนทางราชการยกให้เป็นไร่ตัวอย่าง ได้ถูกประกาศให้เป็น ที่ดินสงวน หวงห้ามสำหรับเลี้ยงสัตว์ (“เขตสาธารณะเลี้ยงสัตว์ทุ่งเขาพระ”) ซึ่งในการทำรังวัดนั้น ดำเนินการอย่างไม่โปร่งใส และเจ้าหน้าที่มีการบังคับให้ชาวบ้านเซ็นชื่อในเอกสารที่ไม่มีข้อความใด ๆ จดหมายร้องเรียนฉบับแรก เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2511 โดยนางหนู เหมือนศรี แม่ของพรเพชร การร้องเรียนได้ผ่านกระบวนการราชการมากมาย จากหน่วยงานหนึ่ง ไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ย้อนกลับไปกลับมา เหมือนจะให้ผู้ร้องเรียนท้อถอยเบื่อหน่าย และล้มเลิกไปเอง กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน กรมประชาสงเคราะห์ หน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ในสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร … จนถึง นายกรัฐมนตรี (ถนอม กิตติขจร, เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์,…

  • RE: ระบบราชการสอนให้คนโกหก ฟุ่มเฟือย และตุกติกคดโกง!

    พี่มหา ตอบกลับ พ่อของหมาอ้วน (จากเรื่อง ระบบราชการสอนให้คนโกหก ฟุ่มเฟือย และตุกติกคดโกง!) (ผมเป็นโปรโมเตอร์)

  • ระบบราชการสอนให้คนโกหก ฟุ่มเฟือย และตุกติกคดโกง!

    ในที่สุด ผมก็ผ่านการทดลองงานขั้นแรก ในการที่จะเป็นข้าราชการที่สามารถเอาตัวรอดอยู่ได้ ในระบบราชการเฮงซวยนี่ด้วยการ หัดโกหก ฟุ่มเฟือย แล้วก็ตุกติก — พี่มหา ระบบราชการสอนให้คนโกหก ฟุ่มเฟือย และตุกติกคดโกง! — KT Thoughts, 6 ธันวาคม 2548 Update: พี่เค้าตอบกลับมาแล้ว