One thought on “Yoyo man”

  1. โอวว (ขอส่งเสียงบ้าง)คนอะไรวะ เก่งเป็นบ้าพวกญี่ปุ่นนี่ เวลาจะทำอะไรแล้วเขาทุ่มแทดีเนอะบ้านเรา อากาศไม่หนาว แผ่นดินไม่ไหวก็เลย ต้องปลูกฝังกันอีกนาน

Leave a Reply