language translation Questionaire


ช่วย ๆ กันครับ 🙂

แบบสอบถามการใช้โปรแกรมแปลภาษา
— เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดทำโครงการสํารวจความต้องการใช้โปรแกรมแปลภาษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษา ให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ที่ใช้งานมากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แบบสอบถามชุดนี้จึงถูกจัดทําขึ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ใช้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมแปลภาษา และความคาดหวังต่อโปรแกรมแปลภาษา ทั้งนี้คณะทํางานจะรักษาข้อมูลที่ได้จากการสํารวจดังกล่าว ไว้เป็นความลับ และขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสํารวจชุดนี้

ร่วมตอบแบบสอบถาม

เว็บไซต์แปลภาษาอังกฤษ↔ไทย Parsit (ภาษิต)

tags:One response to “language translation Questionaire”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.