Earth Science and Astronomy – LESA Project


ตะกี้ค้น ๆ เรื่อง ไกอา ก็ไปเจออันนี้เข้า

โครงการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ หรือ โครงการลีซ่า (LESA: Learning module on Earth Science and Astronomy) เป็นโครงการวิจัยโดย หอดูดาวเกิดแก้ว ภายใต้การอุดหนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม เผยแพร่ให้แก่ครูและนักเรียนได้นำไปใช้

มีทั้งเรื่อง บรรยากาศ ธรณี น้ำ พลังงาน สิ่งมีชีวิต และอวกาศ

ลิงก์อื่น ๆ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.