ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนธรรมดา


อ่านแล้วน่าสนใจดี

ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนธรรมดา
วิจารณ์ พานิช
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.