Thai Education System on the Cross-road

อุดมศึกษาไทย บนทางแพร่ง — วิวัฒน์ชัย อัตถากร

สมมุติหากหลายมหาวิทยาลัยพัฒนาถึงขั้น “ระดับโลก” ในอนาคตแบบมหาวิทยาลัย Harvard, MIT, Oxford, Cambridge ฯลฯ ได้จริง ถามอีกว่าแล้วคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศได้อะไร แล้วใครได้บ้าง คนจนยังต้องเป็นแรงงานรับจ้างราคาถูกเช่นเดิมไหม?

การพัฒนาสู่ “ความเป็นเลิศ” จะมีความหมายในบริบททางสังคมไทยจริงก็ต่อเมื่อ “รับใช้” อย่างกระจายตัวควบคู่ไปด้วยเสมอๆ

ทิศทางการผลิตความรู้ควรแก้ปัญหาพื้นฐานของชาติให้ตรงจุด สามารถ “ชี้นำทางสังคม” ไม่ใช่เพียงแค่ “ความเป็นเลิศแบบลอยๆ” แต่ “ขาดความเป็นธรรม” ควรตั้งโจทย์จากความเป็นจริงจากชุมชนด้วย การตั้งโจทย์ได้ถูกต้องจึงมิใช่การขานรับตามๆ กัน เห็น “ช้างขี้ก็ขี้ตามช้าง” หรือ “ตามดูแห่” การเดินตามกระแสโลกอย่างขาดจังหวะก้าว อาจสร้างความเสี่ยงภัยโดยไม่รู้ตัวอย่างไม่จำเป็น ควรเดินเข้าหาโลกาภิวัตน์ด้วยปัญญาอย่างมิสติและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ

ผู้เขียนไม่คิดค้านเปิดเสรี หากแต่ไทยจะเปิดเสรีในวิถีทางใดมากกว่าจึงจะยั่งยืน

เรา “เปิดเสรีการค้า” เราก็ขาดดุลการค้า เรา “เปิดเสรีการลงทุน” เราก็เป็นหนี้ล้นพ้นตัวจากซื้อเทคโนโลยีเขา เรา “เปิดเสรีการเงิน” เราก็พ่ายแพ้ในสงครามการเงิน ในช่วงห้าสิบปีมานี้เกิดวิกฤตชาติมาสองครั้งสองคราแล้ว พอจะเป็น “อุทาหรณ์” สอนใจได้บ้างหรือไม่นั้น ก็น่าลองฉุกคิดหรือพิจารณาใคร่ครวญดูบ้าง

(อยากให้) อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยเปิดใหม่ – ม.นราธิวาส & ม.นครพนม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จะรวม วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส, วิทยาลัยการอาชีพตากใบ, และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส เข้าด้วยกัน

มหา่วิทยาลัยนครพนม
ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ ม.นราธิวาส แต่ในเว็บไม่ได้ระบุสถาบันไว้
เท่าที่หาเจอในเน็ต นครพนมตอนนี้มี วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม (2 แห่ง), วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม, และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม
(ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเข้าไปรวมบ้าง — จริงๆ มีอีกที่ คือ ม.รามคำแหง นครพนม .. แต่คิดว่าอันนั้นคงไม่ได้เข้ามารวมด้วยแน่)

ที่เว็บของ ม.มหาสารคาม ระบุไว้ว่า ที่ตั้งของ ม.นครพนม ที่จะจัดตั้งในอนาคต ก็คือที่ตั้งปัจจุบันของ ม.มหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม ในปัจจุบันนั่นเอง
(โคกภูกระแต ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม เนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่)

กระจายๆ ออกไปบ้าง 🙂