.cy and .nc.tr

Republic of Cyprus and Turkish Republic of Northern Cyprus

โลกเรานี่มันก็วุ่นวายจริง ๆ

Cyprus reunification referendum, 2004

ประเทศเดียวที่รับรองการมีอยู่ของ “สาธารณรัฐตุรกีไซปรัสเหนือ” ก็คือตุรกี .. ในขณะเดียวกัน ตุรกีก็ไม่รับรอง “สาธารณรัฐไซปรัส” อย่างเป็นทางการซะด้วย read more