Métissages exhibition

นิทรรศการ Métissages
บทสื่อสารอันสวยงามของศาสตร์สิ่งทอและศิลปะร่วมสมัย

นิทรรศการศิลปะผ้าร่วมสมัย Métissages จัดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2541
สร้างสรรค์และคัดเลือกโดย อีฟส์ ซาบูแรงน์ ฝ่ายทัศนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร ประเทศฝรั่งเศส
จากคลังสะสมของกองทุนเพื่องานศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติฝรั่งเศส (FNAC) และจากคลังสะสมส่วนตัวของศิลปิน
ผลงานทั้ง งานทอ ปัก แกะสลัก จักสาน และ มัดย้อม ทุกชิ้นล้วนสื่อให้เราเห็นถึงวัฒนธรรมอันแตกต่างของหลายดินแดนทั่วโลก ที่ผสมผสานกันออกเป็นศิลปกรรมที่ทันสมัย read more