weblogs in Thailand

เวบล็อก ขั้นกว่า
กรุงเทพธุรกิจ 10 ม.ค. 2550

“ สิ่งที่ทำให้บล็อกกลายเป็นที่นิยมของบรรดานักท่องเวบชั่วโมงนี้ นอกจากลูกเล่นที่ง่ายและเจ๋งแล้ว มันยังแปรสภาพไปเป็นชุมชนไซเบอร์สเปซที่แข็งแรงอีกกลุ่มหนึ่ง ในการต่อยอดไปยังสาขาอาชีพต่างๆ สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี คลิกเพื่อค้นคำตอบและรูปแบบที่เปลี่ยนไปของบล็อกมาให้รู้จัก ” read more