Tag: scoop

  • weblogs in Thailand

    เวบล็อก ขั้นกว่า กรุงเทพธุรกิจ 10 ม.ค. 2550 “ สิ่งที่ทำให้บล็อกกลายเป็นที่นิยมของบรรดานักท่องเวบชั่วโมงนี้ นอกจากลูกเล่นที่ง่ายและเจ๋งแล้ว มันยังแปรสภาพไปเป็นชุมชนไซเบอร์สเปซที่แข็งแรงอีกกลุ่มหนึ่ง ในการต่อยอดไปยังสาขาอาชีพต่างๆ สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี คลิกเพื่อค้นคำตอบและรูปแบบที่เปลี่ยนไปของบล็อกมาให้รู้จัก ” “ ช่องทางหรือลูกเล่น ของบล็อกนับจากนี้ ยังคงมีแง่มุมให้ติดตามกันต่อไป แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ความน่าเชื่อถือในการคัดกรองข่าวบนโลกออนไลน์ น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ พอๆ กับจรรยาบรรณของบล็อกเกอร์เองอีกด้วย. ” technorati tags: blogs, scoop