weblogs in Thailand


เวบล็อก ขั้นกว่า
กรุงเทพธุรกิจ 10 ม.ค. 2550

“ สิ่งที่ทำให้บล็อกกลายเป็นที่นิยมของบรรดานักท่องเวบชั่วโมงนี้ นอกจากลูกเล่นที่ง่ายและเจ๋งแล้ว มันยังแปรสภาพไปเป็นชุมชนไซเบอร์สเปซที่แข็งแรงอีกกลุ่มหนึ่ง ในการต่อยอดไปยังสาขาอาชีพต่างๆ สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี คลิกเพื่อค้นคำตอบและรูปแบบที่เปลี่ยนไปของบล็อกมาให้รู้จัก ”

ช่องทางหรือลูกเล่น ของบล็อกนับจากนี้ ยังคงมีแง่มุมให้ติดตามกันต่อไป แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ความน่าเชื่อถือในการคัดกรองข่าวบนโลกออนไลน์ น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ พอๆ กับจรรยาบรรณของบล็อกเกอร์เองอีกด้วย.

technorati tags:
,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.