Tag: researches

 • A Few Remaining Problems in Information Technology

  คุณ Conductor แนะนำไฟล์การบรรยายนี้มา ผมอ่านดูยังไม่จบครึ่งแรกก็ตื่นเต้นแล้ว นี่คือการบรรยายที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่ผมเคยเห็น ไม่ใช่ที่วิธีการนำเสนอ (ซึ่งว่ากันตามจริงแล้ว แม้จะไม่สวยนิ้ง แต่ก็เป็นวิธีเล่าและลำดับเรื่องที่ดีทีเดียว) แต่เป็นเนื้อหา และวิสัยทัศน์ ที่ผู้บรรยายได้ใส่ลงไป What Next?A Few Remaining Problems in Information Technology 1998 Turing Lecture by Jim Gray ขอบคุณคุณ Conductor มาก (ทำหน้าที่ได้สมชื่อจริง ๆ) [ผ่าน จิม เกรย์ หายสาบสูญ ระหว่างล่องเรือเพื่อลอยอังคารมารดา โดย jittat] technorati tags: Jim Gray, lectures researches, visions, information technology

 • Maps of Visualization Field

  Knowledge Maps of Researchers and Methods in the Visualization Field แผนที่ความรู้แสดงนักวิจัยและระเบียบวิธี ในสาขา “การมองภาพ” (visualization*) ในนั้นมีอันนึงที่น่าสนใจมาก สรุประเบียบวิธีในกาำรทำ visualization (ใช้อังกฤษไปก่อนนะ) ในตารางแบบตารางธาตุ: A Periodic Table of Visualization Methods พร้อมกับบทความวิชาการ พูดถึงเรื่อง จะเอาตารางนี้ไปช่วยการจัดการได้อย่างไร ? ทั้งหมดนี้ จัดทำโดย Visual-Literacy.org ซึ่งเป็นหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง สำหรับประกอบหลักสูตร 14 หลักสูตร ใน 4 มหาวิทยาลัย (ทั้งหมดในสวิตเซอร์แลนด์) โดยหลักสูตรเหล่านั้น ต้องการทักษะการวิเคราะห์และการสร้างกรอบความคิดชั้นสูง เพื่อที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นแผนภาพที่จับต้องได้ และเพื่อจัดการความซับซ้อนของหัวข้อและปัญหาที่สนใจในแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรเหล่านี้มีตั้งแต่ การจัดการความรู้ ไปจนถึง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ * visualization จะแปลว่าไรดี ? Lexitron แปลว่า “การมองเห็น”…

 • Thammasat as a research university … still a long way to go ?

  ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ (ป.โท/ป.เอก) ที่ตีพิมพ์ในระดับประเทศ (N ; ตัวชี้วัดที่ 30.1) และระดับนานาชาติ (I ; ตัวชี้วัดที่ 30.2) ต่อจำนวนนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2547 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเหตุ: จำนวนนศ.ของคณะแพทยศาสตร์ ไม่นับรวมวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง หน่วยงาน นศ. N/ท N/อ N/รวม N/% I/ท I/อ I/รวม I/% N+I/รวม N+I/% นิติ 802 1 – 1 0.12 – – – – 1 0.12 พาณิชย์ 2031 – – – – – 1 1 0.05 1 0.05…

 • Update on Thai Publications in ISI Databases (1999-2005)

  Update on Thai Publications in ISI Databases (1999-2005) โดย Jisnuson Svastia และ Ruchareka Asavisanu สำรวจผลงานจากประเทศไทย ระหว่าง ค.ศ. 1999-2005 ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science ซึ่งประกอบด้วยดัชนีสาขาวิทยาศาสตร์ (วารสาร 5,900 ฉบับ ครอบคลุม 150 สาขา) สังคมศาสตร์ (1,725 ฉบับ 50 สาขา) และ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (1,144+ ฉบับ) โดยจากค้นหาที่เว็บไซต์ http://isiknowledge.com/wos ค.ศ. 1985-1994 งานกว่า 50% มาจากสถาบันเดียว (มหิดล) แสดงถึงความแตกต่างอย่างมากระหว่างมหาลัย ค.ศ. 1999-2005 ความแตกต่างลดน้อยลง แต่มากกว่า 50% ก็ยังมาจากเพียง 3…

 • Civilities

  Civilities — media structures research via Michel tags: media

 • Hypermedia Berlin

  “Hypermedia Berlin” is an interdisciplinary, multimedia, web-based research and curriculum development project, which investigates, analyzes, and maps the cultural, architectural, and historical layers of a city space. The project takes Berlin – arguably one of the most rich, contradictory, and multi-layered cities in the world – as its point of departure and seeks to develop…

 • The road to a science Ph.D.

  The road to a science Ph.D. Part I | Part II Thanks to iChris for the links.

 • จริยธรรมในการรับทุนวิจัย

  เนื่องจากไม่เคยทำงานอยู่ในแวดวงวิจัย (ในระดับบริหาร) ผมเลยไม่ทราบว่า สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาที่ทำงานวิจัย โดยเฉพาะในบ้านเรานั้น มีนโนบายเรื่องการรับทุนวิจัยยังไงบ้าง เช่น ถ้าเกิดว่าโครงการวิจัยนั้นจะนำไปสู่การสร้างอาวุธสงคราม หรือวัตถุอันตรายที่พิจารณาแล้วว่าไม่ได้มีประโยชน์ในทางอื่นเลย นอกจากการทำลายล้้าง หรือผู้ให้ทุนเกี่ยวข้องกับกิจการเหล่านั้น หรือมีประวัติไม่ดีด้านจริยธรรม สิทธิมนุษยชน ไม่รับผิดชอบต่อสังคม มีสถาบันไหนปฏิเสธที่จะรับทุนวิจัยจากผู้ให้ทุนเหล่านั้นรึเปล่า ? หรือมีนโยบายหรือไม่ว่า การให้ทุนนั้นเป็นไปในลักษณะไหน มีผลกระทบต่อแนวทางการทำวิจัยของสถาบันหรือไม่ ? อย่างถ้าสมมติกรณีสอบสอนเรื่องกล้ายาง เรื่องปุ๋ยปลอม อะไรพวกนี้ ผลออกมาว่า ผิดจริง มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัย จะพิจารณาไม่รับโครงการ/ทุนจากบริษัทเหล่านั้นมั๊ย ? หน้าที่หนึ่งของสถาบันการศึกษา นอกเหนือจากการถ่ายทอดแนะแนวความรู้สู่สังคมแล้ว ก็คือการสร้างความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสังคม การสร้างความรู้เพื่อสังคมนั้น สมควรที่จะรับทุนจากผู้ที่ทำผิดต่อสังคมหรือไม่ ? ถ้าเห็นสมควรว่าทำได้ มีนโยบายอย่างไร ที่จะรับประกันว่า ผู้ให้ทุนจะไม่สามารถมามีอิทธิพลเหนือแนวทางการสร้างความรู้นั้นได้ ? (ซึ่งอันตรายต่อการที่ความรู้นั้นจะไม่ได้มีเพื่อสังคม) พูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้าอยากจะรับเงินจากคนไม่ดี จะระวังตนยังไง ให้เราเอาเงินนั้นไปใช้ในทางที่ดีได้ เช่น ถ้ารู้แน่ชัดว่าสุดท้ายแล้วผลวิจัยจะถูกเอาไปใช้ในเรื่องไม่ดี (หรือคิดแล้วว่า ไม่ว่ายังไงก็ใช้ให้ดีไม่ได้)…

 • Scholarships for research students in 5-Axis Milling Machine (CAD/CAM) area

  Summary: 2 RGJ Scholarships for PhD and 1 Teaching Assistantship for Research Master’s in 5-Axis milling machine area at Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University. — No job obligations after the degree has been completed. ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 2 ทุน และ ทุนผู้ช่วยสอน สำหรับปริญญาโท 1 ทุน หัวข้อวิจัยด้าน 5-Axis milling machine ที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ — ไม่มีข้อผูกมัดหลังจบการศึกษา Details:…

 • CiteULike – an online citation manager

  Chris told me about this a week ago. A very handy tool for a researcher. Cites I Like.