A Few Remaining Problems in Information Technology

คุณ Conductor แนะนำไฟล์การบรรยายนี้มา ผมอ่านดูยังไม่จบครึ่งแรกก็ตื่นเต้นแล้ว
นี่คือการบรรยายที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่ผมเคยเห็น ไม่ใช่ที่วิธีการนำเสนอ (ซึ่งว่ากันตามจริงแล้ว แม้จะไม่สวยนิ้ง แต่ก็เป็นวิธีเล่าและลำดับเรื่องที่ดีทีเดียว) แต่เป็นเนื้อหา และวิสัยทัศน์ ที่ผู้บรรยายได้ใส่ลงไป read more

Maps of Visualization Field

Knowledge Maps of Researchers and Methods in the Visualization Field

แผนที่ความรู้แสดงนักวิจัยและระเบียบวิธี ในสาขา “การมองภาพ” (visualization*)

ในนั้นมีอันนึงที่น่าสนใจมาก สรุประเบียบวิธีในกาำรทำ visualization (ใช้อังกฤษไปก่อนนะ) ในตารางแบบตารางธาตุ: read more

Thammasat as a research university … still a long way to go ?

ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ (ป.โท/ป.เอก) ที่ตีพิมพ์ในระดับประเทศ (N ; ตัวชี้วัดที่ 30.1) และระดับนานาชาติ (I ; ตัวชี้วัดที่ 30.2) ต่อจำนวนนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2547 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเหตุ: จำนวนนศ.ของคณะแพทยศาสตร์ ไม่นับรวมวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง หน่วยงาน นศ. N/ท N/อ N/รวม N/% I/ท I/อ I/รวม I/% N+I/รวม N+I/% นิติ 802 1 – 1 0.12 – – – – 1 0.12 พาณิชย์ 2031 – – – – – 1 1 0.05 1 0.05 รัฐศาสตร์ 849 – – – – – – – – – – เศรษฐ์ 458 – – – – – – – – – – สังคมสงเคราะห์ 991 4 – 4 0.4 – – – – 4 0.40 ศิลปศาสตร์ 588 – – – – – – – – – – วารสาร 770 – – – – – – – – – – สังคม & มานุษย์ 66 – – – – – – – – – – วิทย์ & เทคโน 222 10 – 10 4.5 2 – 2 0.9 12 5.41 วิศวะ 244 10 – 10 4.1 5 – 5 2.05 15 6.15 แพทย์ 8 – – – – – – – – – – สหเวช 37 1 – 1 2.7 3 – 3 8.11 4 10.81 ทันตะ 9 – – – – – – – – – – สถาปัตย์ & ผังเมือง 111 – – – – – – – – – – สถาบันภาษา 357 – – – – – – – – – – บัณฑิตอาสา 163 – – – – – – – – – – สหวิทยาการ 52 – 2 2 3.85 – 2 2 3.85 4 7.69 นวัตกรรม 460 – – – – – – – – – – SIIT 76 5 5 10 13.16 16 36 52 68.42 62 81.58 รวม 8294 31 7 38 0.46 26 39 65 0.78 103 1.24

ตัวตารางเอามาจาก รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) (รอบ 12 เดือน) ของมธ.
โดยเอาตัวชี้วัดที่ 30.1 และ 30.2 มารวมกัน

โดยภาพรวมแล้ว ผมว่าน่าเกลียด – -“

ดูจากหน่วยงานที่มีนศ.เกิน 100 คนแล้ว คณะรัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง, สถาบันภาษา, สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, และ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา … ไม่มีผลงานตีพิมพ์เลย
หรือเป็นเพราะกลุ่มฐานข้อมูลที่สำรวจไม่หลากหลายพอ? ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน read more

Update on Thai Publications in ISI Databases (1999-2005)

Update on Thai Publications in ISI Databases (1999-2005) โดย Jisnuson Svastia และ Ruchareka Asavisanu
สำรวจผลงานจากประเทศไทย ระหว่าง ค.ศ. 1999-2005 ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science ซึ่งประกอบด้วยดัชนีสาขาวิทยาศาสตร์ (วารสาร 5,900 ฉบับ ครอบคลุม 150 สาขา) สังคมศาสตร์ (1,725 ฉบับ 50 สาขา) และ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (1,144+ ฉบับ)
โดยจากค้นหาที่เว็บไซต์ http://isiknowledge.com/wos read more

Hypermedia Berlin

“Hypermedia Berlin” is an interdisciplinary, multimedia, web-based research and curriculum development project, which investigates, analyzes, and maps the cultural, architectural, and historical layers of a city space.
The project takes Berlin – arguably one of the most rich, contradictory, and multi-layered cities in the world – as its point of departure and seeks to develop an innovative research and pedagogical platform for studying and teaching Berlin’s history. read more

จริยธรรมในการรับทุนวิจัย

เนื่องจากไม่เคยทำงานอยู่ในแวดวงวิจัย (ในระดับบริหาร) ผมเลยไม่ทราบว่า สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาที่ทำงานวิจัย โดยเฉพาะในบ้านเรานั้น มีนโนบายเรื่องการรับทุนวิจัยยังไงบ้าง

เช่น ถ้าเกิดว่าโครงการวิจัยนั้นจะนำไปสู่การสร้างอาวุธสงคราม หรือวัตถุอันตรายที่พิจารณาแล้วว่าไม่ได้มีประโยชน์ในทางอื่นเลย นอกจากการทำลายล้้าง หรือผู้ให้ทุนเกี่ยวข้องกับกิจการเหล่านั้น หรือมีประวัติไม่ดีด้านจริยธรรม สิทธิมนุษยชน ไม่รับผิดชอบต่อสังคม มีสถาบันไหนปฏิเสธที่จะรับทุนวิจัยจากผู้ให้ทุนเหล่านั้นรึเปล่า ? read more

Scholarships for research students in 5-Axis Milling Machine (CAD/CAM) area

Summary:

2 RGJ Scholarships for PhD and 1 Teaching Assistantship for Research Master’s in 5-Axis milling machine area at Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University. — No job obligations after the degree has been completed.

ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 2 ทุน และ ทุนผู้ช่วยสอน สำหรับปริญญาโท 1 ทุน หัวข้อวิจัยด้าน 5-Axis milling machine ที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ — ไม่มีข้อผูกมัดหลังจบการศึกษา read more