No politics here, dude !

เก็บตกจาก pressjargon.org

ศ.ดร.ธีรวุฒิ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจว่า สจพ.เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

ขอโทษนะครับ .. เอาอะไรคิดฟะ ? – –