Tag: Kenichiro Mogi

  • ถุงสีแดงคือวัตถุแห่งความปราถนา

    “ในตอนเช้า เราจะใส่ถุงค่านมลงไปในกล่องไม้กล่องหนึ่ง มีชื่อของพวกเราบนถุงเหล่านั้น บ้างก็สีขาว บ้างก็สีแดง ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบได้ แม่ของผมเกิดไปได้ไอเดียมาว่า ผมจะเอาถุงสีแดงไปอนุบาลไม่ได้ ผมมองอย่างเจ็บปวดทรมานและมีความปราถนาไปที่ถุงสีแดงพวกนั้น ที่เพื่อน ๆ ของผมนำมาและใส่มันลงไปในกล่องไม้อย่างร่าเริง”