สังคมที่ดีควรเป็นอย่างไร / ซอฟต์แวร์เถื่อน

จาก การบรรยายพิเศษ ในงาน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี”
30 พ.ย. 43 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จ. นนทบุรี
โดย นาย มีชัย ฤชุพันธุ์

  1. คนในสังคม ต้องมีระเบียบวินัย
  2. คนในสังคม ต้องเคารพ กฎ กติกา ของสังคม
  3. คนในสังคม ต้องรู้จักสิทธิ โดยคิดถึงหน้าที่ควบคู่กันไป
  4. สังคม ต้องสามารถรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของตน และไม่ทอดทิ้งสิ่งดีงาม เพื่อจะวิ่งตามความทันสมัยโดยไม่สนใจภูมิปัญญาเดิมของตน
  5. คนในสังคม ต้องรู้จักแยกแยะ ภาระ หน้าที่ และบทบาท เพื่อที่จะยอมรับนับถือเหตุและผลของกันและกัน
  6. คนในสังคม ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่ไม่ตรงกับเรา และต้องรับฟังด้วยอาการอันสงบ แล้วนำไปไตร่ตรอง
  7. คนในสังคม ต้องไม่นิ่งดูดายต่อความเสียหายที่จะมีมาเป็นส่วนรวม
  8. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ด้วยลักษณะของความเอื้ออาทรต่อราษฎร เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการที่ดี ได้รับการดูแลให้เกิดความสะดวกสบาย มีความสุข
  9. สังคม ต้องลดคอรัปชั่นลง และพยายามทำให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้
  10. สังคมทุกส่วน ต้องตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด และต้องช่วยกันคิดช่วยกันรณรงค์ ช่วยกันปราบให้หมดสิ้น

ขออนุญาตคิดต่อจาก 10 ข้อด้านบนนั้น read more

Microsoft เองก็ละเมิดลิขสิทธิ์

ข่าวจาก Slashdot แจ้งว่า เว็บ PC-Welt (PC World) ของเยอรมันลงข่าว ไมโครซอฟต์ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรม SoundForge 4.5 — โดยพบว่าไฟล์เสียงใน Windows นั้น ถูกแก้ไขโดยโปรแกรม SoundForge 4.5 ที่มีชื่อลงทะเบียนว่า “Deepz0ne”, ซึ่งเป็นชื่อของแคร็กเกอร์ (แกะรหัสโปรแกรมเพื่อเอามาใช้โดยไม่จ่ายเงิน) read more