Tag: cigarette

  • เขตป-อดบุหรี่

    smoke free zone → smoke lung zone ข้างตึกรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หน้าร้านถ่ายเอกสาร ถ่ายด้วย jibjib + Twitter + Twitpic technorati tags: do not smoke, prank, signs