อันล่วงละเมิดมิได้ the Untouchable ?

จาก ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา อีกหนึ่งกฎหมายที่ถูกดัน เข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งถูกตั้งขึ้นหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 (มีกฎหมายจำนวนมากถูกนำเข้าสนช.ในช่วงนั้น กฎหมายจำนวนมากที่ผ่านออกประกาศใช้จากการนำเข้าพิจารณาในช่วงนั้น เป็นกฎหมายที่ในเวลาปกติน่าจะผ่านออกมาลำบาก จะต้องมีการอภิปรายหรือถูกตรวจสอบจากสังคมอย่างมากแน่) มีอยู่ร่างหนึ่งจาก พ.ศ. 2551 มีมาตรานี้: read more

Computation is existence.

จักรวาล คือ คอมพิวเตอร์

Scientific American เล่มเดือนนี้ (Nov 2004) เรื่องเด่นขึ้นปกคือ Black Hole Computers

คนเขียนใช้ควอนตัมฟิสิกส์อธิบายว่า หลุมดำ และทุกสิ่งในจักรวาล รวมทั้งตัวจักรวาลเอง ก็คือตัวประมวลผลข้อมูล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ในบทความอธิบายถึงขีดจำกัดทางฟิสิกส์ด้วย ว่าวัตถุมวลเท่านี้ จะประมวลผลข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ หรือว่าเก็บข้อมูลได้เยอะเท่าไหร่ read more