a kind of wiki moving

กิจกรรมเข้าจังหวะประจำวันนี้:

ย้าย KIND ML wiki ไปรวมกับ KIND wiki

ไม่ใช้สคริปต์ ไม่ใช้ตัวแสดงแทน ทำมือ! 😛

* KIND คือแล็บที่ทำงาน

technorati tags:
,
,

Published by

bact

bact' is a name

Leave a Reply