นักเรียน นอกโรง


นักเรียน นอกโรง, Thai Friend Forum

นายโจ ในบทความนั้น หมายถึง โจวเอินไหล (wp) นักปฏิวัติ และนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.