Tag: USA Patriot Act

  • Sunset Provision – กำหนดวันหมดอายุให้กฎหมาย

    Sunset Provision – กำหนดวันหมดอายุให้กฎหมาย

    ว่าด้วยแนวคิด “Sunset” ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเขียนกฎหมายอย่างหนึ่ง เพื่อกำหนดให้กฎหมายมีสภาวะ “ชั่วคราว” และหมดอายุลงเมื่อถึงเวลาที่ระบุ และถ้าอยากจะใช้ต่อก็ต้องออกกฎหมายมาต่ออายุ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการทบทวนแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาข้อมูลเชิงประจักษ์จากประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมายในช่วงที่ผ่านมา ในที่นี้ยกตัวอย่าง USA PATRIOT Act ซึ่งมาตราที่เกี่ยวกับการดักฟัง-ความเป็นส่วนตัว ถูกเขียนให้เป็น sunset provision