new (for me) blogs

บล็อกใหม่ (สำหรับผม)

ชวนอ่าน Live bloger กับสถานการณ์ ‘ห้าม’ เห็นต่างในสื่อทางเลือก ที่ ‘เราเดินด้วยคำถาม’ มีรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต/บล็อก กับการรายงานข่าว/การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

เรารู้มานานแล้วว่า ความรู้ ยิ่งแบ่งก็ยิ่งมีมากขึ้น — ตอนนี้เราได้รู้ด้วยว่า เพื่อน ก็เหมือนกัน 😛

[updated 2011.05.11: ปรับปรุง url ฐิตินบ จากเดิม forknow.weblog.in.th เป็น thitinob.com]

tags: , , , ,