Tag: ThaiPood

  • thaipood.com

    “ไทยพูด” เวทีประชาธิปไตยประชาชน “ปีนี้ต้องมีเลือกตั้ง” เวทีประชาธิปไตยประชาชนคืออะไร ? เวทีประชาธิปไตยประชาชน เป็นเวทีที่รวบรวมและเชื่อมโยงประเด็น การปฏิรูปสังคมและการเมืองจากเครือข่ายภาคประชาชนทุกส่วน รวมทั้งเป็นเวทีร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเหล่านี้สู่หลักการของ รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นโยบายและการปฏิบัติ ทั้งนี้โดยการสร้างกระแสทางสังคมผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ เวทีประชาธิปไตยประชาชน จะไม่เข้าไปก้าวก่ายกิจกรรมของเครือข่ายองค์กร ภาคประชาชนต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะเป็นเวทีภาคประชาชนอีกเวทีหนึ่งที่พร้อมที่จะร่วมมือและประสานงานกับ เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนทุกส่วนอย่างเสมอภาค สัญลักษณ์ของ ไทยพูด เป็นรูปคน(ธรรมดา)กำลังหันหน้าคุยกัน www.thaipood.com technorati tags: thaipood, constitution, forum

  • เวที ประชาธิปไตย ประชาชน

    ไทยพูด – เวทีประชาธิปไตยประชาชน (วปช.) เวทีประชาธิปไตยประชาชน (วปช.) เป็น​เวที​ที่​รวบรวม​และ​เชื่อมโยง​ประเด็น​การปฏิรูปสังคม​และ​การเมือง​จาก​เครือข่ายภาคประชาชน​ทุกส่วน รวมทั้งเป็น​เวทีร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเหล่านี้สู่หลักการของ​รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นโยบาย​และ​การปฏิบัติ ทั้งนี้โดย​การสร้างกระแสทางสังคม​ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ เวที​ประชาธิปไตย​ประชาชน จะไม่เข้าไป​ก้าวก่าย​กิจกรรม​ของ​เครือข่าย​องค์กรภาคประชาชน​ต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะเป็น​เวทีภาคประชาชน​อีกเวทีหนึ่งที่พร้อมที่จะ​ร่วมมือ​และ​ประสานงาน​กับ​เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน​ทุกส่วนอย่าง​เสมอภาค thaipood.com อัปเดต: 2011.01.11 โครงการไทยพูดได้ยุติลงไปแล้ว และ เกิดใหม่ ในชื่อ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw (อ่านว่า ไอ – ลอ)