thaipood.com


“ไทยพูด” เวทีประชาธิปไตยประชาชน

“ปีนี้ต้องมีเลือกตั้ง”

เวทีประชาธิปไตยประชาชนคืออะไร ?

เวทีประชาธิปไตยประชาชน เป็นเวทีที่รวบรวมและเชื่อมโยงประเด็น การปฏิรูปสังคมและการเมืองจากเครือข่ายภาคประชาชนทุกส่วน รวมทั้งเป็นเวทีร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเหล่านี้สู่หลักการของ รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นโยบายและการปฏิบัติ ทั้งนี้โดยการสร้างกระแสทางสังคมผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ read more

เวที ประชาธิปไตย ประชาชน

ไทยพูดเวทีประชาธิปไตยประชาชน (วปช.)

เวทีประชาธิปไตยประชาชน (วปช.) เป็น​เวที​ที่​รวบรวม​และ​เชื่อมโยง​ประเด็น​การปฏิรูปสังคม​และ​การเมือง​จาก​เครือข่ายภาคประชาชน​ทุกส่วน รวมทั้งเป็น​เวทีร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเหล่านี้สู่หลักการของ​รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นโยบาย​และ​การปฏิบัติ ทั้งนี้โดย​การสร้างกระแสทางสังคม​ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ read more