thaipood.com


“ไทยพูด” เวทีประชาธิปไตยประชาชน

“ปีนี้ต้องมีเลือกตั้ง”

เวทีประชาธิปไตยประชาชนคืออะไร ?

เวทีประชาธิปไตยประชาชน เป็นเวทีที่รวบรวมและเชื่อมโยงประเด็น การปฏิรูปสังคมและการเมืองจากเครือข่ายภาคประชาชนทุกส่วน รวมทั้งเป็นเวทีร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเหล่านี้สู่หลักการของ รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นโยบายและการปฏิบัติ ทั้งนี้โดยการสร้างกระแสทางสังคมผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ

เวทีประชาธิปไตยประชาชน จะไม่เข้าไปก้าวก่ายกิจกรรมของเครือข่ายองค์กร ภาคประชาชนต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะเป็นเวทีภาคประชาชนอีกเวทีหนึ่งที่พร้อมที่จะร่วมมือและประสานงานกับ เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนทุกส่วนอย่างเสมอภาค

สัญลักษณ์ของ ไทยพูด เป็นรูปคน(ธรรมดา)กำลังหันหน้าคุยกัน

www.thaipood.com

technorati tags:
,
,

เวที ประชาธิปไตย ประชาชน

ไทยพูดเวทีประชาธิปไตยประชาชน (วปช.)

เวทีประชาธิปไตยประชาชน (วปช.) เป็น​เวที​ที่​รวบรวม​และ​เชื่อมโยง​ประเด็น​การปฏิรูปสังคม​และ​การเมือง​จาก​เครือข่ายภาคประชาชน​ทุกส่วน รวมทั้งเป็น​เวทีร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเหล่านี้สู่หลักการของ​รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นโยบาย​และ​การปฏิบัติ ทั้งนี้โดย​การสร้างกระแสทางสังคม​ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ

เวที​ประชาธิปไตย​ประชาชน จะไม่เข้าไป​ก้าวก่าย​กิจกรรม​ของ​เครือข่าย​องค์กรภาคประชาชน​ต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะเป็น​เวทีภาคประชาชน​อีกเวทีหนึ่งที่พร้อมที่จะ​ร่วมมือ​และ​ประสานงาน​กับ​เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน​ทุกส่วนอย่าง​เสมอภาค

thaipood.com

อัปเดต: 2011.01.11 โครงการไทยพูดได้ยุติลงไปแล้ว และ เกิดใหม่ ในชื่อ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw (อ่านว่า ไอ – ลอ)