stet for public consultation

เหมาะเอามาช่วยร่างรัฐธรรมนูญ/กฎหมาย/ฯลฯ ไหม?

stet เป็นชุดซอฟต์แวร์เสรีสำหรับรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารข้อความผ่านทางหน้าเว็บ สร้างขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2549 โดยมูลนิธิซอฟต์แวร์เสรี (FSF) เพื่อใช้ในการทำประชาพิจารณ์ สำหรับการปรับปรุงสัญญาอนุญาต GNU General Public License ซึ่งเป็นสัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์เสรี ที่กำหนดข้อตกลงที่ให้ซอฟต์แวร์เสรีจำนวนมากสามารถแจกจ่ายได้ read more