Tag: Suthichai Yoon

  • “@suthichai did the World’s first gathering of tweeple”, reported National Channel #amessinthailand

    ประเทศไทยยิ่งใหญ่กว่าชาติใดในโลกจริง ๆ ครับ สุทธิชัย รวมพลคนทวิตครั้งแรกในโลก (คือฉันจะให้เป็นครั้งแรกน่ะ มีอะไรไหม ประวัติศาสตร์แบบไทย ๆ รู้จักรึเปล่า) ต้องสำนึกพระคุณของท่านสุทธิชัยวรมันเสียหน่อย พระปรีชาของท่านในการรวมชาวทวิตเตอร์ไทยให้เป็นปึกแผ่น เอ้า กราบบบบบ….บ technorati tags: Suthichai, wawee, amessinthailand