“@suthichai did the World’s first gathering of tweeple”, reported National Channel #amessinthailand

ประเทศไทยยิ่งใหญ่กว่าชาติใดในโลกจริง ๆ ครับ

สุทธิชัย รวมพลคนทวิตครั้งแรกในโลก

(คือฉันจะให้เป็นครั้งแรกน่ะ มีอะไรไหม ประวัติศาสตร์แบบไทย ๆ รู้จักรึเปล่า)

ต้องสำนึกพระคุณของท่านสุทธิชัยวรมันเสียหน่อย พระปรีชาของท่านในการรวมชาวทวิตเตอร์ไทยให้เป็นปึกแผ่น

เอ้า กราบบบบบ….บ

technorati tags: , ,