Tag: sunset provision

  • แถลงการณ์ว่าด้วยการสืบย้อนผู้ใกล้ชิด (contact tracing) 19 เม.ย. 2563

    ประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่อง “social graph” หรือผังความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งสามารถสร้างขึ้นโดยการเชื่อมโยงข้อมูล – ผังความสัมพันธ์ของคนนี้เปลี่ยนแปลงช้ามาก ข้อมูลที่ถูกเก็บไปในช่วงไม่กี่เดือนนี้ ก็เพียงพอแล้วที่จะใช้กับบุคคลนั้นไปได้ตลอดชีวิต

  • Sunset Provision – กำหนดวันหมดอายุให้กฎหมาย

    Sunset Provision – กำหนดวันหมดอายุให้กฎหมาย

    ว่าด้วยแนวคิด “Sunset” ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเขียนกฎหมายอย่างหนึ่ง เพื่อกำหนดให้กฎหมายมีสภาวะ “ชั่วคราว” และหมดอายุลงเมื่อถึงเวลาที่ระบุ และถ้าอยากจะใช้ต่อก็ต้องออกกฎหมายมาต่ออายุ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการทบทวนแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาข้อมูลเชิงประจักษ์จากประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมายในช่วงที่ผ่านมา ในที่นี้ยกตัวอย่าง USA PATRIOT Act ซึ่งมาตราที่เกี่ยวกับการดักฟัง-ความเป็นส่วนตัว ถูกเขียนให้เป็น sunset provision