Big Brother State

ข้อความจาก คณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (จัดตั้งตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544)

แผนการดำเนินงานและข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ที่ควรเร่งผลักดัน

คณะอนุกรรมการฯ มีแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นลำดับ โดยการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มีผลใช้บังคับ ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้ศึกษาและพิจารณายกร่างพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความพระราชบัญญัติฯ แล้วเสร็จ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำพระราช บัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาใช้บังคับ พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. …. รวมถึงการพิจารณายกร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหน่วยงานธุรการและผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ และการร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ พ.ศ. ….

จากข้อมูลในหน้าเว็บนั้น จะเห็นได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย สำหรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้น ประกอบไปด้วยกฎหมายหลายฉบับ

และที่ควรเร่งผลักดันและอยู่กระบวนการนิติบัญญัติแล้ว (ในขณะนั้น) ก็มีอยู่ 3 ฉบับ 3 เรื่อง
“ควบคุม” “คุ้มครอง” “พัฒนา”

บรรยากาศทุกวันนี้ ทุกคนรู้สึก

รัฐบาลนี้เร่งแต่จะ “ควบคุม” ไม่สนใจ “คุ้มครอง” และ “พัฒนา”

ประชาชน “ไร้ความมั่นคงปลอดภัย” ประเทศชาติ “ล้าหลัง”

technorati tags:
,
,

on YouTube

ตอบเมลในลิสต์ WOICT (เรื่องบล็อก YouTube) เอาลงในนี้ละกัน คิดว่าน่าจะโอเค

Hi,

For me, as an indivisual Thai, yes, I feel very uncomfortable with the
King mocking clip.

Anyway, blocking the whole website is not a joke.
I’m in a sorry state to see MICT cannot deal with the issue with
minimum side-effects
(they may already tried to do their best, I’m not blaming. I’m just sorrying).

Everything needs filtering, there’re too much information out there.
Even every information is perfectly good, we still need to filter some out..
Time is limited. Bandwidth is limited. (Storage) Space is limited.

But I’m not sure about letting someone else to filter things out for
me, or my minors.
(given they are still under legal’s age — i’m not having any anyway :P)

I don’t want my country to be a nanny state.
As Ajarn Nithi already said in his article [1], if parents expect the state to raise up their children, just leave them to the protectory.

” ข้อสรุปอันแรกที่ผมอยากย้ำไว้ก็คือ คนไทยต้องเลี้ยงลูกเอง เลิกคิดที่จะให้รัฐเลี้ยงลูกแทนเสียที เพราะถ้าคิดอย่างนั้นหอบลูกไปทิ้งไว้หน้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของรัฐดีกว่า “

I want to love my King with my own heart, concioused intention.
Not to love him because the government had cutted out other options.

Thai people collectively, if we love our King wholeheartly, can banned/sanctioned YouTube, if they do nothing against this clip. And the world will listen respectfully.
(and YouTube should at least listen to their users anyway).
Thai government banned the site, without its people consent. The world will question.

We need to learn to do something by ourselves.
Expressing the love is not someone else’s job.

regards,
Art

[1] นิธิ เอียวศรีวงศ์, จากหัวนมถึงอำนาจพลเมือง, มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 16-22 มีนาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 27 ฉบับที่ 1387 หน้า 33
Nithi Eawsriwong, “From Nipples to Citizen Power”, Mathichon Weekly,
16-22 March 2007, Vol. 27, Issue 1387, pp 33
(I did an excerpt here:
http://bact.blogspot.com/2007/03/nipples-and-citizen-power.html )

ลงชื่อสนับสนุน คำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ให้รัฐยุติการปิดกั้นเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต

technorati tags:

Nation-State and the Netizen

เราสามารถนำคำอธิบายความขัดแย้ง ระหว่าง รัฐ (state) กับ ชาติ (nation, กลุ่มคน) มาใช้อธิบายความขัดแย้งระหว่าง รัฐ กับ ชาว(เผ่า)อินเทอร์เน็ต ได้ไหม ?

ชาวอินเทอร์เน็ตบางส่วน มีคุณค่าพื้นฐานที่ยึดถือร่วมกันอยู่ เช่น netiquette, open-source culture, hacker ethic
และเป็นลักษณะที่ข้ามเขตพรมแดน เลยขอบเขตของรัฐออกไป (แฮกเกอร์เวียดนามก็ยึดถือคุณค่าเดียวกับแฮกเกอร์ญี่ปุ่น เป็นต้น) อย่างนี้แล้ว แม้ชาวอินเทอร์เน็ตกลุ่มนั้นจะไม่ถึงขนาดนับเป็น กลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic group) ได้ แต่เราจะเรียกว่า เผ่า (tribe) จะพอไหวไหม ? Netizen ?

แล้วกรณีที่รัฐพยายามจะเข้ามาจัดการจัดระเบียบอินเทอร์เน็ต (รวมถึงการเซ็นเซอร์) ก็คือการที่รัฐพยายามจะมามีอำนาจเหนือชาติ (อินเทอร์เน็ต) ส่วน(คนใน)ชาตินั้นก็พยายามจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง

แต่ความพยายามของรัฐ จะประสบความยากลำบากอย่างหลีกหนีไม่พ้น เพราะเครื่องมือของรัฐนั้น มีขีดจำกัดอำนาจอยู่แค่ในเขตแดนของรัฐเท่านั้น ในขณะที่ชาติครอบคลุมเกินไปกว่า

นึก ๆ เรื่องนี้ขึ้นมาได้ ระหว่างอ่าน รัฐ-ชาติกับ(ความไร้)ระเบียบโลกชุดใหม่ โดย รศ. ดร. ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (อ่านไปไม่ถึงบทดี ข้าม ๆ ด้วย – -“)

(ข้อควรระวัง: ผมไม่มีพื้นฐานด้านรัฐศาสตร์เลย เรียนมาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ล้วน ๆ)

technorati tags: , ,

nation / state / nationalism / film

เรื่องแรก จากบล็อก Cultural Politics

บทสนทนา อันเนื่องมาแต่ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 : องค์ประกันหงสา

ว่าด้วยเรื่อง ชาติ รัฐ รัฐชาติ และ ชาตินิยม

technorati tags:


8 Thai Elephants ROBBED to Australia

ปฏิบัติการปล้นช้างไทย

ช้างไทย (สัตว์ใกล้สูญพันธุ์) 8 เชือก
ถูก “ปล้น” ไปออสเตรเลีย

ด้วยความร่วมมือของ เจ้าหน้าที่รัฐ
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่ง: ตำรวจทางหลวง ผู้ช่วยสกัดกลุ่มอนุรักษ์, นักการเมือง ผู้ประสานงาน, องค์การสวนสัตว์ ผู้จัดซื้อช้าง, กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของช้าง, มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดูแลช้าง)

โดยมี รัฐบาลไทย (ใส่เสื้อเหลือง) เป็นเจ้าภาพ !

tags:
|
|
|
|
|
|
|