เลือกคนที่เอาออกได้ เลือกกฎหมายที่แก้ไขได้

ดี ดีกับใคร ดีที่ไหน ดีเมื่อไร เมื่อสิ่งต่าง ๆ มันเปลี่ยนแปลงได้ เราจะไปยึดอะไรตายตัว ก็เลือกคนที่เราเอาออกได้(หรือมีวาระหมดอายุ) เลือกกฎหมายที่เราแก้ไขได้ กฎหมายที่ยุติธรรมวันนี้ อีกสิบปีข้างหน้ามันอาจจะไม่ยุติธรรมแล้ว เราก็ปรับไป ขอให้มันมีช่องเปิดไว้ read more

Thailand’s Political Reform++

โจทย์ปฏิรูปการเมือง — การเมืองไทยยังไม่บรรลุโจทย์เดิม

วันที่ 29 พ.ย. 2549 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 1 เรื่อง “โจทย์ปฏิรูปการเมือง 2550”
มีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย, ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ผศ.สิริพรรณ นกสวน, ดำเนินรายการโดย อ.ปกป้อง จันวิทย์ (ตามกำหนดการเดิม ระบุชื่อ นายพิภพ ธงไชย และนายสุริยะใส กตะศิลา แต่ทั้งสองได้ปฏิเสธที่จะร่วมอย่างกะทันหัน) read more

Beyond Thaksin

“ ทักษิณไม่ใช่ปัญหาประการเดียวของแผ่นดิน แต่มีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าทักษิณ ”

‘ประชาไท’ สัมภาษณ์ รศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ :
“ความอิจฉาเป็นบ่อเกิดแห่งความเสมอภาค” (mirror: กรุงเทพธุรกิจ) read more