paranoid society

“นี่เธอ นี่เค้ามีปฏิวัติกันแล้วเราไม่รู้ป่าวอ่ะ รถโล๊งโล่ง …”

ตั้งแต่มีคณะฯ มาปกครอง พวกเรารู้สึกมั่นคงทางจิตใจมากเลย

technorati tags:
,
,