Tag: impact factor

  • Thailand National Journals Impact Factor 2004

    National Journals Impact Factor 2004, compiled by Thai Citation Index Centre ค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสารวิชาการภายในประเทศ ปี พ.ศ. 2547, โดย ศูนย์พัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ (ได้รับการสนับสนุนจาก สกว.)