The 3rd ADD Summer School

The 3rd Asian Applied Natural Language Processing for Linguistics Diversity and Language Resource Development (ADD 3) Lectures + Workshops
Feb 25 – Mar 3, 2008
@ Sirindhorn International Institute of Technology, Bangkadi Campus, Pathumthani, Thailand

ปีนี้เน้นเรื่องการประมวลผลภาพ (ข้อความ) และการประมวลผลเสียงพูด

พรุ่งนี้ว่าจะไปเข้าชั้นเรียน เรื่อง Semantic Web โดย อ.วิลาศ วูวงศ์

technorati tags: 

MTG – CLAM – IUA – CREATE

คราวที่แล้ว แนะนำ Music Technology Group (MTG) ที่ Universitat Pompeu Fabra (UPF) ไป

วันก่อน เข้าไปดูรายชื่อโครงการใน Google Summer of Code ก็ไปเจอชื่อมหาลัย UPF อีกรอบ คือโครงการ “CLAM ( at the Universitat Pompeu Fabra)”

CLAM เป็นไลบรารีสำหรับพัฒนางานด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเปลี่ยนรูป สัญญาณเสียงและดนตรี (ภาษา C++ ; สัญญาอนุญาต GPL ; Windows, GNU/Linux, Mac OS X) เขาว่าทุำกอย่างเป็นวัตถุ (object) หมด แล้วก็ยืดหยุ่น ใช้งานได้หลากหลาย
kijjaz (myspace) สนป่าว? 😀

โครงการ CLAM นี้ พัฒนาโดย Institut Universitari de l’Audiovisual (IUA),
Universitat Pompeu Fabra (ร่วมกับ CREATE – Center for Research in Electronic Art Technology ที่ UC Santa Barbara)

สถาบัน IUA นี้เน้นการศึกษาและวิจัยด้านสื่อดิจิทัล โดยครอบคลุมทั้งด้าน ภาพ เสียง ดนตรี การโต้ตอบ ประสาทวิทยา การรับรู้ อารมณ์ ปัญญาประดิษฐ์ การทำเหมืองข้อมูลและเว็บ – เรียกว่ารอบด้านการสื่อสารล่ะ

ดุริยางคศิลป์ มหิดล, ดุริยางคศาสตร์ ศิลปากร สนใจมั่งป่าว 😀

Sound and Music Computing .org

technorati tags: