Hydroinformatics

Hydro แปลว่า น้ำ

Informatics น่าจะแปลว่า วิทยาการสารสนเทศ

Hydroinformatics น่าจะแปลว่า วิทยาการสารสนเทศทางน้ำ หรือประมาณว่า วารีสารสนเทศ หรือ อุทกสารสนเทศ ได้มั๊ย?

จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ที่เพิ่งผ่านไป + อุทกภัยที่บ้านเราเจออยู่เรื่อยๆ + การที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรม ต้องพึ่งพาน้ำ โดยเฉพาะน้ำจากแหล่งธรรมชาติ เป็นอย่างมาก
สาขานี้ ก็ดูจะน่าศึกษานะ คิดว่าก็คงไปทาง data mining / knowledge discovery นี่แหละมั้ง โดยข้อมูลก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ read more