Tag: government

 • ออกแบบอำนาจ: อ่านโครงสร้างคณะกรรมการในกฎหมายไทย

  คำถามที่อยากค้นหาคือ เราจะดูตรงไหนได้บ้าง ว่าคณะกรรมการหนึ่งๆ มีกระบวนการสรรหาที่อย่างเหมาะสม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีอิสระในการทำงาน มีอำนาจในการทำงาน และอำนาจนั้นมีกลไกตรวจสอบชัดเจน ก็เลยไปดูในกฎหมายว่าเขาออกแบบโครงสร้างอำนาจกันอย่างไร

 • Z to A: The Future of the Net (and how to stop it)

  (a draft from 2008) Tony Curzon Price blogs about Jonathan Zittrain‘s LSE lecture on “The Future of the Net (and how to stop it)” From Zittrain to Aristotle in 600 words technorati tags: Internet, governance

 • Changwat, Amphoe, Tambon

  บล็อกเกี่ยวกับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ส่วนปกครองท้องถิ่นของไทย Changwat, Amphoe, Tambon – a blog about administrative subdivisions of Thailand. news, history, findings, laws and legal stuffs, old documents, government, autonomy, politics, … ok everything related, that’s easier. all in English. technorati tags: changwat, amphoe, tambon, administration, Thailand

 • correct! government! thailand!

  รัฐบาลไทยยุคไอซีที ทำอะไรก็ถูกไปหมด เพราะมีเว็บนี้ครับ correct.go.th ถ ถะ ถะ ถะ ถูกต้องนะคร้าบบบบ!!! 😛 technorati tags: correct, government, thailand

 • Big Brother State

  ข้อความจาก คณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (จัดตั้งตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) แผนการดำเนินงานและข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ที่ควรเร่งผลักดัน คณะอนุกรรมการฯ มีแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นลำดับ โดยการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มีผลใช้บังคับ ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้ศึกษาและพิจารณายกร่างพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความพระราชบัญญัติฯ แล้วเสร็จ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำพระราช บัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาใช้บังคับ พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. …. รวมถึงการพิจารณายกร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหน่วยงานธุรการและผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ และการร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ พ.ศ. …. จากข้อมูลในหน้าเว็บนั้น จะเห็นได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย สำหรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้น ประกอบไปด้วยกฎหมายหลายฉบับ…

 • In Quotes

  “The job of a citizen is to keep his mouth open.” “หน้าที่ของพลเมือง คือการเปิดปากของเขาอยู่ตลอด” — Günter Grass “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it” “ฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูด แต่ฉันจะรักษาสิทธิ์ในการพูดของคุณด้วยชีวิต” — Evelyn Beatrice Hall’s The Friends of Voltaire “Think for yourselves and let others enjoy the privilege to do…

 • out of the box

  วันนี้ได้คุยกับคุณวิลาศ เว็บนอกกรอบ.org นัดเจอแถวสยาม วัยรุ่นมาก 😛 คุยโน่นคุยนี่ ได้คำคมมาอันนึง เพื่อนแกว่าไว้ (ทำนองนี้): “(อย่า) ตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้า”* * เหมือนจะมีหลายคนพูด — ค้นเว็บดู เจอหนึ่งลิงก์ที่มีวลีนี้ ดร. เสรี พงศ์พิศ เป็นคนว่าไว้: “คนเราชอบตัดตีนให้เข้ากับเกิบ” — girl friday ก็บอกว่าเพื่อนเธอว่า อ.ปรีดี ก็เคยว่าไว้: “อย่าตัดตีนให้เข้ากับเกือก” เหมือนจะพูดไปถึงเรื่องการผลิตเป็นจำนวนมากในระบบอุตสาหกรรม เมื่อผลิตของอย่างเดียวกัน ซ้ำ ๆ เยอะ ๆ แล้วมันจะมีประสิทธิภาพ ราคาประหยัด เราก็ควรจะผลิตแต่แบบนั้น ถ้าจะมีคนอยากได้แบบอื่น ? มีสองวิธี เปลี่ยนแบบ ให้ถูกใจผู้บริโภค … ตัดรองเท้า ให้เข้ากับเท้า เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ให้ถูกใจแบบที่มี … ตัดเท้า ให้เข้ากับรองเท้า การเปิดเพลงซ้ำ ๆ กรอกหูอยู่ทุกวัน อาจจะเป็นวิธีที่สองก็เป็นได้ พูดไปก็นึกถึงการประโคม/รณรงค์…

 • Random Quotes

  “ Freedom is when the people can speak, democracy is when the government listens. ” — Alastair Farrugia เสรี เมื่อประชาชนพูดได้ / ประชาธิปไตย เมื่อรัฐบาลฟัง As a rule, dictatorships guarantee safe streets and terror of the doorbell. In democracy the streets may be unsafe after dark, but the most likely visitor in the early hours will be…

 • decentralised, again

  เสน่ห์ของระบบไร้ตัวแทน ที่สวนลุมฯ ทฤษฎีเกม + เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมสังคม สองบทความจาก Thai Friend Forum “ตัวนำ” หรือ “ตัวแทน” ? “ปกครอง” หรือ “คุ้มครอง” ? “เปลี่ยนแปลง” หรือแค่ “เปลี่ยนอำนาจ” ? บทความเกี่ยวกับ ระบบที่จัดการตัวเอง (self-organizing system) โดยไม่ต้องมีผู้นำหรือศูนย์กลาง แม้ไม่มีหลักประกันว่าจะแก้ปัญหาใด ๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (optimal) แต่ด้วยความเป็นระบบที่มีพลวัตรสูง เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย จึงมีความทนทาน สามารถรับมือกับปัญหาได้หลากหลาย รวมทั้งปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน และมีความเป็นไปได้สูงที่จะแก้ปัญหาใดใด ได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้จุดสูงสุด (near-optimal) เมื่อระบบสามารถปรับตัวได้แล้ว ถ้าวันนี้เราทำได้แค่ “เปลี่ยนอำนาจ” จากคนนึง ไปอยู่ที่มืออีกคนนึง อีกไม่นาน เราก็คงต้องทำแบบนี้อีก ซ้ำไปซ้ำมา ไม่รู้จักจบจักสิ้น จนกว่าเราจะสามารถ “เปลี่ยนแปลง” ให้อำนาจนั้นกลับมาอยู่กับทุกทุกคนอย่างแท้จริง “การกระจายอำนาจ” ไม่ใช่การที่ ผู้ปกครองยอมแบ่งอำนาจการตัดสินใจเล็ก ๆ…

 • Global Elite

  Global Elite — Exposing Secret World Government