[Links] Algorithmic Transparency: Understanding why we are profiled in a certain manner #APrIGF2017 #WS80

Links for Asia Pacific Regional Internet Governance Forum 2017 - WS80 Algorithmic Transparency: Understanding why we are profiled in a certain manner, hosted by SFLC.in -- to be digested and integrated to APrIGF 2017 Bangkok Synthesis Document

หลักการ/กลไกการคุ้มครองข้อมูลใหม่ใน GDPR ของสหภาพยุโรป #infosec17

หลักการ Security และ Accountability ใน GDPR เป็นความพยายามให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูล ไม่ได้มาเน้นเฉพาะการลงโทษหลังข้อมูลรั่วแล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของ Security ก็ยังมีการกำหนดมาตรฐานการแจ้งเตือนในกรณีที่พบข้อมูลรั่วไหล