Thai FTA and Pseudo-Free Trade

รวบรวมบทความ/ข่าว/ความเห็น/แปล โดย คนชายขอบ

วิพากษ์นโยบาย FTA ของไทย โดยนักวิจัย LSE & อ. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

“ทุนนิยมเสรีเทียม”: เมื่อ “เสรีภาพส่วนตัว” นำไปสู่ภาวะ “ไร้เสรีภาพส่วนรวม” read more