Tag: free trade

  • Thai FTA and Pseudo-Free Trade

    รวบรวมบทความ/ข่าว/ความเห็น/แปล โดย คนชายขอบ วิพากษ์นโยบาย FTA ของไทย โดยนักวิจัย LSE & อ. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ “ทุนนิยมเสรีเทียม”: เมื่อ “เสรีภาพส่วนตัว” นำไปสู่ภาวะ “ไร้เสรีภาพส่วนรวม”