twitbooth is awesome

Twitbooth โดย codegent เป็นบริการถ่ายรูปขึ้นทวิตเตอร์ ประมาณตู้สติกเกอร์น่ะ

ตัวถ่ายรูปมันใช้ง่ายดี ซูมได้ เลือกเอฟเฟ็กต์ได้ เป็นโปรแกรม Flash ชื่อ Snapper

ยังเป็น closed beta อยู่ ขอบัญชีทดลองใช้ได้ที่ @Maxart หรือ @LukeInTH

รูปแรกที่ลองถ่าย ใช้เอฟเฟ็กต์กระจกเงา http://boo.im/~04D

my 1st twitboothie

technorati tags:
,
,
,
,